/ ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó / ÉPÍTÉSZFESZTIVÁL 2024 – AZ ÉPÍTÉSZET KÖZÜGY! / Május 25-26., A38 Hajó
Nézőpontok/Vélemény

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 2015

1/7

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

?>
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
?>
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
?>
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
?>
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
?>
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
?>
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
?>
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
1/7

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 2015
Nézőpontok/Vélemény

Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem 2015

2015.07.20. 10:47

Cikkinfó

Szerzők:
Körmendy Imre

Földrajzi hely:
Szombathely, Magyarország

Vélemények:
1

A nyugat-magyarországi Szombathelyen, az ősi Pannónia provincia Kr. u. 43-ban kolónia rangra emelt városában rendezték meg immár 48. alkalommal a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemet. A nyári egyetem témája ez évben „Az egyházak és a város" volt. 

Ezen a rendezvényen egyetemisták és szakemberek egyaránt megjelennek. Településtervező, építész, építőmérnök, tájépítész, önkormányzati szakember vesz részt továbbképzésként (a Vas megyei Építészkamara kreditpontokkal honorálja a részvételt), s ugyanezen szakmák hallgatói, továbbá geográfusok és egyéb érdeklődők gazdagítják ismereteiket ezeken az iskolákon. Idén több mint százan fordultak meg – hosszabb-rövidebb ideig - a rendezvényen.

Az eseményt az alábbi bevezetéssel hirdette meg a szervező Vas megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (Vasi TIT): „Az egyházak annak ellenére, hogy a felvilágosodás és a XIX-XX. századi diktatúrák ideológiája kimúlásukat, meghaladásukat jósolták, élnek, és hatással vannak társadalmunkra, városaink (és falvaink) életére. E hatás nem csupán az építészeti örökség fennmaradt épületeiben és a liberális eszmerendszer szerint magánügynek minősített hitéleti tevékenységekben testesül meg, hanem építkezésekben, oktatási, nevelési és szociális intézmények működtetésében, nemzetközi „eredményeket" is felmutató karitatív tevékenységekben, társadalmi – erkölcsi megnyilatkozásokban és számos egyéb más módon. A templomok, egyházi iskolák és kollégiumok, püspöki paloták, szociális otthonok, temetők városaink és falvaink identitásában, vonzóságában, ismertségében, mindennapi életében lényeges, gyakran meghatározó szerepet töltenek be. Az egyházi közösségek a felelős polgárrá válás, a társadalmi felelősségvállalás, egyáltalán – sokak számára - a szocializáció iskolái, „edzőtermei". 

Sok építészteoretikus szerint a templomépítészet minden építészet alapja, kiinduló pontja. Mindezeken túl a 2016-os év Szent Márton éve lesz, aki Savaria szülötte, s Pannonhalmához (Győrszentmártonhoz) is kapcsolódik. A Szent Márton út magyarországi és kiváltképp szombathelyi fejlesztése is felkelti sokunk személyes és szakmai érdeklődését. Méltó és igazságos tehát, hogy e témának szenteljük az idei nyári egyetem programját."


Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
2/7
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
A hagyománynak megfelelően az első napon a Megyeháza dísztermében zajlott a program. A megyei közgyűlés alelnöke: dr. Kondora Bálint, a város polgármestere: dr. Puskás Ferenc, a kormányhivatal vezetője: Harangozó Bertalan és a megyei TIT szervezet új elnöke: dr. Czetter Ibolya köszöntötte az első napra megjelent mintegy 70 részvevőt. Megtisztelte jelenlétével e napot Banga Lajos, a megyei TIT szervezet volt elnöke is.

A nyári egyetem történetében elő ízben három előadási nap szerepelt a programban (a korábbi években négy nap követték egymást a programok, de rohanó világunkhoz igazodva és a gazdasági lehetőségeket is szem előtt tartva változtattunk). Tizenöt előadónk többféle szakmát képviselt, bár idén az építészek dominanciája volt megfigyelhető. Levéltáros, történész, pap, lelkész, tájépítész, néprajzos, önkormányzati képviselő alkották a „csapatot".
A Savaria tanácsának elnöke megnyitójában személyes élettapasztalatából merítve érzékeltette, hogy egy keresztény közösség milyen fenntartó, megtartó erő, hogy egy egyházi iskola milyen harmonikus összhangban tudja átadni a hitet és az emberi tudást, s családjából és környezetéből mennyi példát lát arra, hogy a fiatalokat is vonzza a hit és a személyes elköteleződés. Emlékeztetett, hogy bárhol itthon vagy a nagyvilágban súlyos helyzetekről, katasztrófákról értesülünk, akkor elsőként általában a keresztény/keresztyén szervezetek mozdulnak először és a leghatékonyabban.

Az egyik előadás – szintén többéves gyakorlat szerint – távolról közelítette, mutatta be a témát, tágítva a hallgatóság horizontját, ismereti határait. Bárány Zsófia történész, az ELTE doktorandusza, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa Az egyházak szerepe a mai s a jövő társadalmában, különös tekintettel a nyugati világ szekularizációjára c. előadásában a felvilágosodástól napjainkig tekintette át az állam és az egyház különválasztásának történetét (ami a vallásszabadságot hivatott biztosítani). Sokunk számára igazi felfedezés volt hallani a reformkor pozsonyi diétái nagyhatású országgyűlési képviselőjéről, a Kossuth által is sokra tartott katolikus csanádi püspökről, Lonovich Józsefről. S nem kevésbé izgalmas az előadás vége, amely új távlatokat is nyit, a jövőbe tekint: Josef Ratzinger (a későbbi XVI. Benedek pápa) és Jürgen Habermas beszélgetése arról, hogy az egyházak, a hit által felkínált tapasztalat/megközelítés mindenki számára ajándék, megfontolandó szempontrendszer.


Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
3/7
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
Ratzinger így fogalmaz:
A felvilágosodás korában megpróbálták értelmezni és meghatározni a lényeges erkölcsi normákat, s azt mondták, ezek akkor is érvényesek volnának, etsi Deus non daretur (ha nem létezne Isten) […] Meg kellene tehát fordítanunk a felvilágosodottak axiómáját: annak is, akinek nem sikerült megtalálni az utat Isten elfogadására, meg kellene próbálnia úgy élnie és úgy irányítania az életét, veluti si Deus daretur (mintha Isten létezne)."

Pál Ferenc, a szombathelyi püspöki levéltár vezetője Püspöki székhely vagy római colonia? A katolikus egyház és Szombathely identitásának alakulása/alakítása c. előadásában évszázadokat áttekintve szólt a városnak a különböző történelmi helyzetekben/korszakokban tetten érhető identitáskereséséről, eszményképének változásiról. Rámutatott: a Savariában született Szent Márton mind a „dicsőséges" római múltnak, mind a keresztény gyökereknek méltó képviselője, mégis kultusza évszázadokon keresztül nem volt meghatározó a város életében, önmeghatározásában. Korunknak is például szolgálhat Márton szolidáris érzékenysége, tevékeny szeretete. A megyeszékhelynek ugyanakkor számos más kincs is van, amire építhetünk, amikor a város önbecsülésére és jövőjére gondolunk.

Szecsődi Péter plébános a Gödöllőn megélt 22 év tapasztalatán keresztül mutatta be, hogy: Mit tehet az egyházközség a városért? A gödöllői Szentháromság templom és egyházközség tevékenysége az elmúlt évtizedekben. A 17 évi szolgálat után megkapott díszpolgári cím laudációjában kiemelkedő helyen szerepelt a város számára adott 600 aktív városi polgár léte, munkájuk segítése. Templom, közösségi ház, óvoda, iskola épült az elmúlt 20 évben a városban, megújult egy továbbképzések, lemélyülések céljára szolgáló épület. A 650 ülőhelyet tartalmazó templomtér a város legnagyobb előadóterme, ahol sok hangversenyre és előadásra került sor az elmúlt években.1 Az előadásban és a kérdésekre adott válaszokban nagy jelentőséget kapott a közösség, az ökumené és a világra való nyitottság; a közösség, és annak felelős tagjai, amely/akik biztosítékai is annak, hogy a közösség vezetőjének áthelyezésével az élet megy tovább.


Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
4/7
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
Gecséné Tar Imola tájépítész - néprajzos, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertművészeti Tanszékének adjunktusa Az egyházak szerepéről szólt a történeti temetők fenntartásában. Térképeken, táblázatokban és képekben érzékeltette mindazt a gazdagságot, amit ezek a temetők jelentenek kulturális örökségünkben, a települések zöldfelületi rendszerében és mindennapi életében. Külön szólt az örökség lényeges részét képező zsidó temetőkről, amelyek a hitbeli megközelítés (a temetők nem számolhatók fel soha) és a történelem drámai közelmúltja, a vészkorszak miatt kiemelt figyelmet és törődést igényelnek.

Az előadásokat mindenkor beszélgetés követi, amelyben az előadókhoz kérdéseket lehet feltenni, s a részvevők észrevételei gazdagítják az előadók által mondottakat. Az első, azaz a hétfői napot a nyári egyetemnek otthont adó Martineum épületének udvarán kezdődő beszélgetés tette még gazdagabbá.

Gregersen Labossa György evangélikus lelkész előadásnak is beillő, gazdag „mesélésében" érzékletesen mutatta be a szombathelyi evangélikus közösség „építkezését", ami a közösség épülésében, a fokozatosan egyre több felvállalt feladatban (iskola, fogyatékosok otthona, műemlék templom felújítása), és az ezek miatt szükségessé és lehetővé váló szűk értelemben vett építkezésekben ölt testet. A bemutató végén Meggyesi Tamás, a SUNE örökös tiszteletbeli elnöke, megjegyezte, hogy ez az igazi településfejlesztés. A kerti beszélgetést séta követte, amelyben megtekintettük egy általános iskola felújítását és bővítését, majd a templom és az előtte nyíló tér megújulását. Mintaszerű az az igényesség, amivel a templom felújítása történik, s örömteli a templom előtt létrejött új köztér (közhasználat céljára megnyitott/átadott egyházi terület) kialakulása – a műemlékhez tartozó kerítés áthelyezésével. Az új térrel a templom már nem bezárt területen áll, hanem a „város része lett".


Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
6/7
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
A másnapot az építészetnek szenteltük: Portschy Tamás moderálásával délelőtt Schneller István, a Corvinus Egyetem Településépítészeti Tanszékének egyetemi tanára a következő címmel tartott előadást: Szakrális terek építészete Európában a közelmúltban és a jelenben. A közelmúltat, a modern, illetőleg a kortárs fogalmát kiterjesztve egészen az I. világháborúig nagy ívű áttekintést adott Európa templomépítéséről, annak német, svájci, francia és finn példáiról. Izgalmas kérdéseket felvetve: legyen-e hívő az építész, vagy inkább szakmájának zsenije legyen? Mit a különbség a történeti formák ismételgetése és a kortárs nagyok gondolatainak követése között?

Golda János Ybl-díjas építész, a Piarista rend építésze Egyházi megbízású épületeim c. előadásában túllépve a cím adta kereteken a kegyes tanító-rend magyarországi több mint 300 éves jelenlétét is tárgyalva bemutatta a piaristák erőfeszítéseit a rendszerváltozást követő időszakban. Mindenütt először iskolát építettek, s csak ezt követte a templom, majd a rendház. Kecskemét, Szeged, Sátoraljaújhely, Mosonmagyaróvár, Göd és Budapest voltak az állomásai ennek az országjárásnak. Az előadó mások munkáit is bemutatta, értelemszerűen a saját alkotások kapcsán az alkotás folyamatának egyes epizódjait, műhelytitkait is megosztva a hallgatósággal.

Masznyik Csaba Pro Architektura-díjas építész Evangélikus egyházi épületek című előadásában bemutatta Krähling János és Vukoszávlyev Zorán szerkesztette Új Evangélikus templomok c. könyvét, Nagy Tamás néhány épületét és Makovecz Imre siófoki templomát. Hangsúlyozta, hogy a liturgikus tér kialakításában nincs sem katolikus, sem evangélikus kánon, a klasszikusan ideális térformák keverednek mind a megbízók, mind a tervezők képzeletében. Ennek érzékeltetésére utalt a - későbbi kirándulás során megtekintett - pannonhalmi apátsági templom megújítására. A nyári egyetemek könnyed párbeszédét e téma kapcsán érzelemmel telített, s kissé hevesebb véleményalkotás fűszerezte a hallgatóság részéről. A beszélgetés az érdeklődést felcsigázta, s a látvány értelmezéséhez sok szempontot adott.


Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
7/7
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
Mezei László építész Református „jelenlét" Pápán c. előadásában történeti térképekkel, egykori ábrázolásokkal, kitekintéssel (Adásztevelre, ahova kimenekültek a nehéz időszakban), történelmi érdekességekkel fűszerezve mutatta be azt az áldozatos, kitartó, minden nehézséget legyőző munkát, amivel közösséget, iskolát, kollégiumot hoztak létre a reformátusok Pápán – kulturális hatással az egész Dunántúlra. Előadása elején megemlékezett a közülünk nemrég „elköltözött" Winkler Gáborra, aki életének sok-sok évét, munkásságát áldozta szeretett városára, Pápára.

Szerdán, a harmadik napot – Zábránszkyné Pap Klára moderálásával - Meggyesi Tamás professzor emeritus, a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem örökös tiszteletbeli elnökének előadása nyitotta meg, amelynek címe Az Út és az úton-lét volt. Életünket neves elődök nyomdokain járva egy zarándokúthoz hasonlította, egészen odáig elmenve, hogy „Fontosabb az út, mint a megérkezés", valamint „Járok, haladok, tehát vagyok". Az általa és Schneller István által oktatott promenadológiára utalva javasolta mind az egyetemi oktatás, de egészen kisgyermek kortól tanítani a terek és utcák művészetét, értését, megélését. Felhívta a figyelmet az utcák, terek és az azokat övező, azok által feltárt telkek és épületek összetartozására, az egyszerű, szinte semmitmondó részletek értékére. Puzzle játékot javasolt a városok számára, amikor a várost ezekből a közterületekre szervezett változatos elemekből lehet összerakni. Véleménye szerint a helyismeretnek, a turizmusnak is hasznára válhatna a komolyabb, jó térképek kiadása, olvasásának megtanítása, megszerettetése.

Kuslits Tibor Szombathely megyei jogú város főépítésze A város előkészületei a 2016. évi Szent Márton évre címmel tartotta meg „bemutatkozó" előadását. Mint a nyári egyetem tanácsának új tagja, és mint a város nem régen kinevezett főépítésze új színt hozott az előadások sorába. Messze túllépve a város határait – nevezetes példákat idézve – kritikusan szemlélte a folyó munkálatokat. Sok értékes gondolatot felvető előadása arra hívta fel a figyelmet, hogy a neves évfordulók, nevezetes események előkészítésére több időt kell/ene fordítani, s nem rutin megoldásokat alkalmazni.Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
5/7
Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem

Sipos Andrea tájépítész, a Corvinus Egyetem doktorandusza egy a rendszerváltozás után aktuálissá vált témával foglalkozott A tartalék-intézményterület egyházi intézmény részére történő felhasználásának problémái c. előadásában, amelyben érdekes debreceni és békásmegyeri esettanulmányokat is megismerhettünk. Rámutatott, hogy mindkét helyszínen a kezdeti félelmek, ellenérzések és tiltakozások után rendeződött a helyzet, egészséges kapcsolatok jöttek létre. A problémák megelőzhetők vagy legalább csökkenthetők előzetes bemutatkozással, a tervek ismertetésével és a használat során alkalmazott nyitottsággal, a hívőkön kívül mások számára is nyitott rendezvényekkel.

Az előadások sorát szerda délután a pannonhalmi utazás előkészítésére szántuk, itt segítőnk, levezetőnk Egry Balázs szombathelyi építész, a Vasi TIT frissen megválasztott elnökségi tagja volt. Elsőként Dejcsics Konrád OSB, a pannonhalmi főapátság kulturális igazgatója szólt a jelenlévőkhöz, bemutatva bencés rend több mint ezer éves jelenlétét és jelenét Győrszentmártonban, annak szent hegyén. Személye és előadása reményt adott sokaknak, hogy helye és szerepe van a szerzetesrendeknek korunk világában.

Czigány Tamás Ybl-díjas építész Az elmúlt évtizedek fejlesztései és építészete Pannonhalmán teljességre törekvő körképet vázolt fel az ott folyó munkákról, eredményekről. Ő is más építészek műveiről is szólt, értelemszerűen mélyebben feltárva a saját munkák érdekes részleteit. A látottak nagymértékben növelték az addig is meglévő várakozást a másnapi kirándulásra.

Huszár Levente Pannonhalma város idegenforgalmi bizottságának vezetője a világörökség részét képező apátság alatt elterülő város helyzetéről, újabb eredményeiről és terveiről szólt. A kis várost nemcsak a sok turistát vonzó „kupac" hozza fejlesztés szempontjából kedvező helyzetbe, hanem Győr, s fejlett és erőteljesen fejlődő régió-központ közelsége is.

Az este is tartogatott még meglepetést: A Savaria filmszínház egyik kis termében került sor Osskó Judit Ybl-díjas építész két filmjének vetítésére. Ez az alkalom a tervek szerint a város lakói számára is nyitott volt. Pannonhalma világörökségi helyszínének bemutatója volt az első (ebben még a Stornó féle templombelsőt láthattuk), a második meg a közelmúltban felújított pesti Vigadó épületét mutatta be. Mindkét film megerősített bennünket abban, hogy hazánk sok értékkel rendelkezik, hogy eleink komoly örökséget hagytak ránk, s rajtunk múlik, hogy felnövünk-e ezekhez a feladatokhoz.

A három előadási napot egynapos kirándulás követte a Világörökség részét képező Pannonhalma ősi apátságába (alapító levele 996-ból származik) és az alatta elterülő városkába. Az elmúlt 25 év alatt az apátság újjászületett, s sok fejlesztés történt, s történik napjainkban is.

Számos pozitív visszajelzés érkezett a részvevőktől; sokan reménnyel a szívükben tértek haza.

A nyári egyetem kapcsán mindenképpen szólni kell a tervező táborról. Ötödik alkalommal került sor a szombathelyi rendezvény előtti három napon az egyetemistákat és frissen végzetteket hívó együttlétre, a tervező táborra. Vasvár, Keszhely, Vaskeresztes és Celldömölk után az idén Őriszentpéter, hazánk második legkisebb lakosságú városa, az Őrség központja fogadta a tábor részvevőit: négyen Puhl Antal építészhallgatói Debrecenből érkeztek, négyen – településmérnök hallgatók és táj- és kertépítő BSc-t végzettek – pedig a Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karáról. Munkájukat Osskó Judit építész, Kató Eszter tájépítész, doktorandusz, Portschy Tamás építész és Körmendy Imre segítették.

A helyszínelést megnehezítette és megszépítette, gazdagította az éppen aktuális Őrségi Vásár. Második alkalommal történt, hogy a diákok nem az egyetem ideje alatt készítették (jellemzően) a terveket, hanem a nyáron és kora ősszel, kihasználva a világháló adta lehetőségeket. Terveik bemutatására és az önkormányzat számára történő átadásra októberben (később meghatározandó időpontban), a MUT budapesti székhelyén kerül sor.


Körmendy Imre
a SUNE tanácsának elnöke
Vélemények (1)
horvathrekalilla
2015.07.23.
10:06

A cikket a szerző kérésére korrektúráztuk. - a szerk.

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A Salgótarjáni utcai zsidó temető // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:15
9:15

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Idén lesz 150 éves Budapest legkülönlegesebb zsidó temetője. Tervezett ide monumentális síremlékeket és ravatalozót Lajta Béla, és számos nagy múltú zsidó család tagjait temették itt el, melyek közül méretében kiemelkedik a Hatvany-Deutsch család mauzóleuma. A temetőt az 50-es években bezárták; különleges hangulatát az ősi motívumokat és modern formákat ötvöző síremlékek, és az azokat fokozatosan visszahódító természet dzsungele adják.

Design

Premontrei templom, Ócsa // Egy hely + Építészfórum

2024.03.20. 14:14
8:50

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.

800 éve épült Magyarország egyik legszebb román kori erődtemploma, a premontrei bazilika. Az Egy hely új részéből többek között kiderül, hogy miként alakult a román, gótikus és barokk stíluselemeinek keveredése, és hogy milyen filmes produkciók díszleteiként szolgált.