Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

Építészfórum Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

2021. február 8.  

 

1. Bevezetés

2. Általános rendelkezések

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

6. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

7. Jogorvoslati lehetőségek

 

1. Bevezetés 

Az Építészfórum Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út. 122. Fsz. 1.; cégjegyzékszáma: 01-09-688664; „Adatkezelő”) az építészettel foglalkozó epiteszforum.hu weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”) üzemelteti, valamint a Média Építészeti Díja elnevezésű rendezvény (továbbiakban: „Rendezvény”) szervezését végzi (továbbiakban: „Tevékenység”), amelyhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy a partnereik, a felhasználók és az építészettel foglalkozó egyéb szakemberek (továbbiakban: „Érintettek”; "Érintett") egyes személyes adatait is kezelje. 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő tájékoztassa az Érintetteket a Tevékenységgel összefüggő adatkezeléseinek legfontosabb körülményeiről.

 

2. Általános rendelkezések 

Az Adatkezelő a Tevékenység során az alább meghatározott személyes adatok vonatkozásában adatkezelőként jár el és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tevékenységgel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait kizárólag Magyarország területén kezeli és a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon kívüli személyeknek nem továbbítja. 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad. 

Amennyiben kérdése merülne fel a Tájékoztatóhoz kapcsolódóan, kérjük, a szerk@epiteszforum.hu e-mail címen írjon nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. 

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

 • Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk); 

 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – („GDPR”) 

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – („Infotv.”); 

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk.”); 

 • Építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.  kormányrendelet („Kormányrendelet”). 

 

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama 

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza az általa végzett személyes adatkezeléseket, ugyanakkor a Tevékenységgel összefüggő szolgáltatások következtében bizonyos személyes adatok kezelése elkerülhetetlen. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése. 

3.1. A Weboldal üzemeltetése 

Az adatkezelés célja: a honlap bizonyos funkciói (pl. álláshirdetés feladása, kommentek elhelyezése) használatának elérhetővé tétele annak biztosítása mellett, hogy a honlapon közölt információk megbízható forrásból származzanak, illetve hírlevél szolgáltatás esetén annak biztosítása, hogy az Érintett által igényelt hírlevél a megadott e-mail címre érkezzen.  

Az adatkezelés tartalma: a honlap regisztráció nélkül mindenki számára hozzáférhető, egyes funkciók biztosítása személyes adatokat igényel a felhasználók részéről az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, amelyet elektronikus úton tudnak megadni, és ezeket az adatokat az Adatkezelő a szerverén tárolja. A regisztráció által elérhető funkciók és a hírlevélre történő feliratkozás egymástól elkülönülnek, a felhasználó szabadon és külön-külön dönthet a két lehetőség igénybevételéről. 

Az adatkezelés jogalapja: a honlapon regisztrált személyek (felhasználók) hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: általános felhasználó esetén felhasználó név, e-mail, arcosok klubja felhasználó esetén teljes név, e-mail cím, telefonszám, tartózkodási hely, foglalkozás, Facebook azonosítás esetén Facebook azonosító, profilkép

A kezelt adatok forrása: Érintettek (felhasználók). 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezelése a honlapon nyújtott szolgáltatásoktól nem elkülöníthető, az Adatkezelő a szolgáltatások megszűnéséig kezeli ezeket az adatokat. A szolgáltatások megszűnését követően, illetve a Tájékoztatóban közölt esetekben az Adatkezelő törli a személyes adatokat. 

Az adatkezelés helye: Az Adatkezelő székhelye. 

Hozzáférésre jogosultak: a szerveren tárolt adatokat az Adatkezelő munkavállalói, illetve megbízási és adatfeldolgozási szerződés alapján  a szerkesztők és az informatikusok érhetik el. 

Adattovábbítás: Az adatok nem kerülnek továbbításra. 

3.1.1. Hozzászólási rendszer használata 

Az adatkezelés célja: A honlapon elérhető hozzászólási rendszer könnyített használatához (szerkesztőségi ellenőrzés nélküli kommenteléshez) az Érintetteknek lehetőségük van megbízható felhasználóként regisztrálni. A megbízható felhasználóként való regisztráció feltétele, hogy a felhasználó

 • a Facebook profilján keresztül bejelentkezzen az oldalon alapján történő azonosítás érdekében vagy

 • megadja személyes adatait, és arcképes személyazonosító dokumentumának másolatával igazolja a személyazonosságát.

Az adatkezelés tartalma: a megbízható felhasználóként való regisztrációhoz

 • a Facebook profilon keresztül történő azonosítás keretében a felhasználó Facebook azonosítójának, nevének, e-mail címének és Facebook profilképének megadása vagy

 • személyes adatok és ezek igazolására arcképes igazolvány másolatának átadása

szükséges a felhasználók részéről az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, amelyet elektronikus úton tudnak megadni, és ezeket az adatokat – a személyazonosító okmány másolatát kivéve – az Adatkezelő a szerverén tárolja. A személyazonosító okmány másolata a megbízható felhasználóként történő regisztrációt követően törlésre kerül.

Az adatkezelés jogalapja: a honlapon megbízható felhasználóként regisztrált személyek hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre:  teljes név, e-mail cím, telefonszám, tartózkodási hely, foglalkozás, Facebook azonosítója, Facebook profilképe,

A kezelt adatok forrása: Érintettek (felhasználók). 

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok kezelése a honlapon nyújtott szolgáltatásoktól nem elkülöníthető, az Adatkezelő a szolgáltatások megszűnéséig kezeli ezeket az adatokat. A szolgáltatások megszűnését követően, illetve a Tájékoztatóban közölt esetekben az Adatkezelő törli a személyes adatokat. 

Az adatkezelés helye: Az Adatkezelő székhelye. 

Hozzáférésre jogosultak: a szerveren tárolt adatokat az Adatkezelő munkavállalói, illetve megbízási és adatfeldolgozási szerződés alapján  a szerkesztők és az informatikusok érhetik el. 

Adattovábbítás: Az adatok nem kerülnek továbbításra. 

3.2. Szakmai kapcsolattartás 

Az adatkezelés célja: a Weboldal üzemeltetése és tartalommal való feltöltése, továbbá a Rendezvény megszervezése érdekében a partnerekkel és az építészettel foglalkozó szakemberekkel való kapcsolattartás, a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve a Kormányrendelet és a Magyar Építész Kamara Szakmai Továbbképzési Szabályzata szerint adható kreditpontok igénylése. 

Az adatkezelés tartalma: az Érintettek személyes adatait elektronikusan vagy papír alapon tárolja az Adatkezelő, a Magyar Építész Kamarának megküldött formanyomtatvány esetében a formanyomtatvány egy másolatát papír alapon tárolja. 

Az adatkezelés jogalapja: amennyiben az adatok forrása közvetlenül az érintett és az érintett hozzájáruló nyilatkozatot töltött ki, akkor a hozzájárulás, minden egyéb esetben az Adatkezelő jogos érdeke az adatkezelés jogalapja. 

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, kamarai kreditpontok megszerzése érdekében történő űrlap kitöltése esetén a lakcím és a kamarai azonosító. 

A kezelt adatok forrása: Érintettek, nyilvános adatbázisok és hirdetések, harmadik személyek. 

Az adatkezelés időtartama: a partnerek esetében a szerződéses kapcsolat fennállásáig, az építészettel foglalkozó szakemberek esetében a Rendezvény megszűnéséig, a kamarai formanyomtatvány másolatát az ellenőrizhetőség érdekében 5 évig. A Tájékoztatóban közölt esetekben az Adatkezelő törli a személyes adatokat. 

Adattovábbítás: a Rendezvény megszervezéséhez az Adatkezelő adatfeldolgozóként esetenként igénybe veszi a Zerocom Szolgáltató Kft. szolgáltatásait, a Rendezvényre történő meghívás és regisztráció érdekében az adatfeldolgozónak átadja az értesítéshez, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat. A Rendezvényen résztvevő Érintett kérése esetén az Adatkezelő az Érintett által kitöltött kamarai formanyomtatványt megküldi a Magyar Építész Kamarának. 

3.3. Egyéb adatkezelések 

Eseti jelleggel az Adatkezelő egyéb személyes adatok kezelését is végezheti. A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Az Építészfórum Kft. egyes partnerei részére szerződéses alapon webhosting szolgáltatást nyújt, amely során kizárólag adattárolást végez. A partnerek által feltöltött adatok között személyes adat is szerepelhet, amelynek tekintetében az Építészfórum Kft. adatfeldolgozónak minősül. Ebben az esetben a személyes adatot feltöltő partner tekinthető adatkezelőnek, a személyes adatok kezeléséből eredően harmadik személyek felé kizárólag a partner tartozik felelősséggel és tájékoztatási kötelezettséggel. 

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a megkereső hatóságnak. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

3.3.1. Támogatói felület - bankkártyás fizetés

 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Eseti vagy rendszeres támogatás kapcsán a havi bankszámlakivonaton a Barion Payment Zrt. szerepel.

3.4. A Weboldalon használt sütikre vonatkozó tájékoztatás 

Az Adatkezelő a Weboldal használatának elemzése és ezáltal a Weboldal tartalmának javítása érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (cookie) helyez el és olvas vissza az Ön böngészőjének közreműködésével. Erre azért van szükség, mert ha az Ön böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ön aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a Weboldal tekintetében. 
 
A sütiket Ön bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők „Eszközök/Beállítások” menüjében az „Adatvédelem” beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Pontosabb iránymutatást az alábbi biztonságos online kommunikációról szóló honlapokon kaphat: 
  

 

A holnap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését a Google Analytics beépülő mérőkódjával külső szolgáltatóként a Google segíti. 
 
A Google Analytics sütik kezelésének jogalapja az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdése, illetőleg az Ön hozzájárulása, amelyet az internetes böngésző megfelelő beállításaival ad meg vagy von vissza. 

 

A Google Analytics sütik funkciója: a Google Analytics a sütijeivel a honlap üzemeltetőjét segíti abban, hogy a honlap használatáról megtudja a legfontosabb információkat és ezekből következtetéseket vonjon le a honlap fejlesztése érdekében. Ezek a sütik anonim formában gyűjtik az információkat (pl. a látogatások számát, mely oldalról érkezett a felhasználó, és mely oldalakat látogatta meg), anélkül, hogy a felhasználót azonosítanák. 
 
A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el: 

 

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

Az adatkezelések kizárólagos helye az Adatkezelő székhelye és az Adatkezelő szervere. 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a Tevékenység nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 

 1. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 

 1. változatlansága igazolható (adatintegritás); 

 1. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 

5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége 

Építészfórum Kiadói Kft. 
Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út. 122. fsz. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-688664 
E-mail: szerk@epiteszforum.hu 

 

6. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei 

Zerocom Szolgáltató Kft. 

Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 44. 

A Zerocom Szolgáltató Kft. az Adatkezelő részére nyújt szolgáltatást a Rendezvény megszervezése érdekében, amely feladat ellátásához az Adatkezelő utasításainak keretei között hozzáférhet a személyes adatokhoz. 

 

7. Jogorvoslati lehetőségek 

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő jelen Tájékoztatójában feltüntetett elérhetőségein. 

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül (amennyiben más jogszabály erre rövidebb határidőt nem ír elő) közérthető formában – az Érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg. 

Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. 

Az Adatkezelő  zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a törlést az Érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az Adatkezelő  rendelkezésére. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

 1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

 1. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

 1. törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az Adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, panasza van, forduljon az Adatkezelőhöz a 6. pontban megjelölt elérhetőségeken. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az adatvédelmi hatóságnál is lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 1 391 1400 
Telefax: +36 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 

 

Nézőpontok/Történet

A Hilton szálló // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:37
9:40

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Az Egy hely soron következő részében a Budai Várnegyed egyik legelutasítottabb épületének, a Hilton szálló építésének történetét mutatja be. A közel fél évszázados hotel mégis a budai látkép fontos részévé vált, különleges architektúrájával egyszerre különül el és illeszkedik a középkori romok, és a szomszédos épületek sokszínűségéhez.

Nézőpontok/Történet

A Tóth Árpád sétány // Egy hely + Építészfórum

2024.06.05. 14:34
9:25

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.

Hadászati célokat szolgáló sikátorból gesztenyesorral és japán cseresznyefákkal tűzdelt gáláns sétány, a Budapestre nyíló egyik legszebb kilátással. A sétány sokszínű, rétegzett történetét az Egy hely csapata mutatja be.