Közélet, hírek

A 2009. évi Ybl-díjasok és Pro Regio-díjasok

1/15

?>
?>
Csernyánszky Gábor
?>
Járomi Irén
?>
?>
Göncz Annamária
?>
Keresztes Sándor
?>
Koszorú Lajos
?>
Misley Károly
?>
Horváth Gyula, az intézet főigazgatója
?>
Sarudi Csaba
?>
Schneller István
?>
Szalóki Gyula
?>
Szendrényi Péter
?>
Csoportkép
?>
1/15

A 2009. évi Ybl-díjasok és Pro Regio-díjasok
Közélet, hírek

A 2009. évi Ybl-díjasok és Pro Regio-díjasok

2009.03.13. 16:20

Csernyánszky Gábor, Járomi Irén, Török Péter, Váncza László és Winkler Barnabás részesült Ybl-díjban, és tíz Pro Regio-díjat adott át Dr. Szaló Péter területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár március 13-án. Pro Regio-díjat vehetett át többek között Keresztes Sándor, Koszorú Lajos és Dr. Schneller István.

Az idei Ybl Miklós-díjakra összesen 25 javaslat, illetve pályázat érkezett. A beérkezett javaslatokat az Ybl Miklós-díj Bizottság – Fegyverneky Sándor országos főépítész elnökletével – január 9-én megtartott plenáris ülésén értékelte és ajánlást készített. Az ajánlás alapján Bajnai Gordon nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 5 építészt részesített a díjban. Pro Regio elismerésben tízen részesültek. A kitüntetéseket Dr. Szaló Péter területfejlesztési és építésügyi szakállamtitkár adta át a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kálmán Imre utcai épületében március 13-án rendezett ünnepségen.

1/15
Az Ybl Miklós-díj kitüntetettjei 2009-ben Csernyánszky Gábor, Járomi Irén, Török Péter, Váncza László és Winkler Barnabás.

Csernyánszky Gábor
2/15
Csernyánszky Gábor

Csernyánszky Gábor építész

Mint sokan mások, viszonylag hosszú ideig dolgozott tervezőtársként különböző rangos műhelyekben, mire elérte a teljesen önálló alkotás lehetőségét. Az viszont már nem általános jelenség, hogy önállóan tervezett épületei is kivétel nélkül magas színvonalúak, korszerű szemléletet és alkotói következetességet tükröznek. Csepeli lakóház-együttese a hazai lakásépítés kiemelkedően jó példája, aminek elismeréséül korábban Pro Architectura-díjban részesült.Járomi Irén
3/15
Járomi Irén

Járomi Irén építész

Építészi pályafutását a terek és formák összhangjának következetes kutatása jellemzi, ami elméleti munkái mellett megvalósult műveiben is megjelenik. A grafika és a valóság határán alkot, és ehhez az alkotói módszerhez a mai magyar valóság nehéz terepnek bizonyult. Tervei és megvalósult épületei egyaránt kiemelkedő színvonalúak; eredetiek, markánsan plasztikusak és olykor vitára késztetők. A tervezőtársként jegyzett épületeken is határozottan megjelenik egyéni alkotókészsége.Török Péter táj- és kertépítész

Tervezői tevékenysége a történeti értékű városközpontok tereinek rekonstrukciója és új épületek környezetének kialakítása körében egyaránt különleges minőségű, nemzetközi szinten is figyelmet és elismerést kiváltó. Azzal, hogy a környezeti elemeket a térhatároló építészettel azonos jelentőséggel alakítja ki, a városi környezetet a maga teljességében, sokoldalúságában emeli magasabb szintre. Munkássága országos szinten is ösztönző hatást váltott ki a városi terek művészi igényű megújítása és szerepük felértékelése irányába.Váncza László építész

Kivételesen jó stílusérzéke és virtuóz alkotó készsége alkalmassá teszi őt a legkülönbözőbb léptékű és jellegű építészeti feladatok megoldására. Gyakran dolgozik társakkal, de e közös munkákban is határozottan megjelennek egyéni készségei. A városi villák vagy falusi házak átalakítását éppen olyan magas színvonalon oldja meg, mint például az „A 38"-as hajó új rendeltetésre való áttervezését. Terveit és megvalósult munkáit egyaránt a gazdag képzelőerő és a szakmai igényesség jellemzi.Winkler Barnabás építész

Négy-évtizedes építészi munkássága során elismerésre méltó életművet alkotott. Tervezői módszereit az alaposság és a józan mértéktartás jellemzi. A hajdani IPARTERV-ben szerzett sokoldalú építészi gyakorlatát egy rangos szakmai műhely irányításában is hasznosítja. Építész tervezői tevékenysége mellett közéleti szerepvállalása és a korábbi építész nemzedékek munkásságának fáradhatatlan bemutatása teszik teljessé példamutató pályafutását.


A Pro Régió díj a terület- és regionális fejlesztés, a térségi és kistérségi együttműködés előmozdítása, a társadalom, a gazdaság és a környezet összehangolt fejlesztése terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek, illetve szervezetek részére adományozható miniszteri elismerés. A kitüntetést ugyanaz a személy több alkalommal is megkaphatja, de öt éven belül csak egyszer. Az elismeréssel plakett, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

2009-ben Pro Regió elismerésben részesültek

4/15

Prof. Michel Carmona, a párizsi Sorbonne Egyetem Területfejlesztési és Urbanisztikai Intézetének igazgatója

Tevékenységével a területi tervezés terén - az urbanisztika és a területfejlesztés szakterületen - a Párizsi Sorbonne Egyetemmel közös képzés lehetőségét teremtette meg Magyarországon. Közvetlen magyarországi oktatói tevékenysége mellett jelentős szerepet vállalt a francia és a magyar területfejlesztési intézmények és kormányzati szervek együttműködésének erősítésében.Göncz Annamária
5/15
Göncz Annamária

Göncz Annamária, a VÁTI Térségi Tervezési és Területrendezési Osztályának irodavezetője, táj- és kertépítész

Munkásságából kiemelkedik az Országos Területrendezési Terv, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési terve készítésének koordinálása. Munkáját a széles és sokrétű szakmai tudás, a területfejlesztés és –rendezés ügyének integrált szakmai megközelítése és folyamatos megújítási szándéka jellemzi.Keresztes Sándor
6/15
Keresztes Sándor

Keresztes Sándor, a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal állami főépítésze.

Környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterként jelentős szerepet vállalt a területfejlesztés és területrendezés jogi és intézményi rendszerének kialakításában. Működése alatt erősödött meg a területi, illetve regionális elven működő főépítészi hálózat. Közel másfél évtizede vezeti a Nyugat-dunántúli Régió Állami Főépítészi Irodáját, jelentős szerepet játszva a régió három megyéjének és településeinek építésügyi, terület- és településrendezési, valamint területfejlesztési folyamatainak irányításában.
Koszorú Lajos
7/15
Koszorú Lajos

Koszorú Lajos, az M-Teampannon Kft. ügyvezetője

Több évtizedes településrendezési és területrendezési munkássága kiemelkedő színvonalú, több megyei területrendezési terv elkészítésében vállalt kiemelkedő szerepet. Különösen értékesek azok a megállapításai, javaslatai, amelyek a településrendezési tervek készítéséhez, azok elfogadásához, továbbá a településfejlesztési és a kistérségi fejlesztési koncepciókhoz nyújtanak adatokat, irányelveket, megoldási javaslatokat.

Misley Károly
8/15
Misley Károly

Dr. Misley Károly nyugalmazott államtitkár

A VÁTI Tervezési Irodájának vezetőjeként, majd a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkáraként irányította a környezetorientált területrendezési tervek előképének tekinthető regionális tájrendezési tervek készítését. Hatékonyan és eredményesen képviselte Magyarországot a Területfejlesztésért Felelős Miniszterek Konferenciájának irányító bizottságában, valamint az Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat, az ESPON Program munkájában.


Horváth Gyula, az intézet főigazgatója
9/15
Horváth Gyula, az intézet főigazgatója

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő intézet alkalmazott kutatásai és tanácsadási tevékenysége révén nem csupán a regionális tudomány alakítója, hanem a területfej­lesztési gyakorlat aktív szereplője is. Az intézet az elmúlt két és fél évtizedben a település- és területfejlesztést érintő valamennyi jelentős dokumentum megalapozásában, kidolgozásában kiemelkedő szerepet vállalt.
A díjat Dr. Horváth Gyula DSc, az intézet főigazgatója vette át.Sarudi Csaba
10/15
Sarudi Csaba

Dr. Sarudi Csaba, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi tanára

Három évtizede kiemelkedő szerepet vállal a magyar területfejlesztési kutatásban és oktatásban, nagy érdemei vannak a terület- és vidékfejlesztési politika kaposvári képzési és kutatási bázisának kialakításában. 2005 és 2006 között az Országos Területfejlesztési Hivatal elnökeként tudományos igényességgel irányította a Nemzeti Fejlesztési Terv regionális megalapozását.

Schneller István
11/15
Schneller István

Dr. Schneller István, a Budapesti Corvinus Egyetem Településépítészeti Tanszékének vezetője

Közel másfél évtizeden keresztül Budapest főépítészeként meghatározó szerepet töltött be a főváros karakterének, arculatának, és környezeti állapotának védelmében, illetve fejlesztésében. 2006-tól a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karán irányítja a településmérnöki képzést. Gazdag tapasztalataira alapozott szakírói munkássága tudományos értékű.


Szalóki Gyula
12/15
Szalóki Gyula

Dr. Szalóki Gyula, az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának főtanácsadója

Közel négy évtizede aktív szereplője a hazai regionális területfejlesztési, településfejlesztési, valamint környezetvédelmi szakpolitikáknak. 1990-től az Országgyűlés főtanácsadójaként vállalt szerepet az épített- és a természeti környezettel kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítésében, egyfajta „hidat" képezve a tisztán vett szakmaiság és a politika között.

Szendrényi Péter
13/15
Szendrényi Péter

Szendrényi Péter, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési Főosztályának nyugalmazott főosztályvezető-helyettese

Évtizedeken keresztül részt vett a területfejlesztési stratégiai tervezés irányításában. Munkájával hozzájárult a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakításához és az eljárási szabályok kidolgozásához.

további kitüntetések március 15. alkalmából

 

Csoportkép
14/15
Csoportkép

Vélemények (1)
csipoficam
2009.03.17.
10:30

Gratulálok a díjazottaknak, egyben sajnálom, hogy nem kaptak előbb díjat.

Hol vannak a fiatalok? Miért nem azok kapnak díjat?

 

Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

A SZENTENDREI SKANZEN // Egy hely + Építészfórum

2023.06.07. 10:51
9

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Az ország második leglátogatottabb közművelődési intézménye Szentendre szabadtéri múzeuma, ahol nem csupán megismerhetjük a "kiállított tárgyakat", de magába a miliőbe élhetjük bele magunkat – egy másik világ részesévé válhatunk látogatása során. A Skanzenben nemrég adták át az Erdély épületegyüttes első épületcsoportját is, melyben Torma Tamás és az Egy hely csapata vezet körbe minket.

Nézőpontok/Történet

GANZ-MÁVAG KOLÓNIA// Egy hely + Építészfórum

2023.05.23. 15:51
9

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

24 lépcsőház, 645 munkás lakás és "egy különösen erős hangulat". Az Egy hely csapata ezúttal a józsefvárosi Tisztviselőtelep szélére látogatott el, a 115 éves Ganz kolónia épületeihez.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk