Pályázatok/Magyar

TÉR_KÖZ 2016

1/1

?>
1/1

TÉR_KÖZ 2016
Pályázatok/Magyar

TÉR_KÖZ 2016

2016.05.12. 10:29

Cikkinfó

Dosszié:

A Fővárosi Közgyűlés pályázatot hirdet a következő programokra. „A" Program: Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása és „B" Program: Közösségi célú városrehabilitációs programok. 

Budapest Főváros Önkormányzata

Pályázati felhívás 2016.

A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) számú Főv. Kgy. rendeletében (továbbiakban: Rendelet) biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdet a következő programokra:

„A" Program: Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása
„B" Program: Közösségi célú városrehabilitációs programok


1. A programok célja

A pályázattal elérhető programok keretében támogatás vehető igénybe a városkép és városi környezet javítását, az épített, természeti és kulturális örökség, valamint a helyi identitás megőrzését, megújítását, és ezáltal az érintett városrészek vonzerejének növelését szolgáló programok megvalósításához.


2. A pályázók köre

A pályázaton a fővárosi kerületi Önkormányzatok vehetnek részt. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

3. A pályázatok keretében elnyerhető támogatás

A meghirdetett pályázat anyagi forrását a Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Fővárosi Városrehabilitációs Kereten fenntartott pénzeszközök fedezik.

A támogatásra fordítható összesen: 3 500 millió Ft

 • ­ az „A" program esetében: legfeljebb 500 millió Ft pályázatonként
 • ­ a „B" program esetében: legfeljebb 250 millió Ft pályázatonként

Pályázni vissza nem térítendő, utólagos pénzbeli finanszírozás formájában nyújtott támogatásra lehet.

4. A pályázatok részletes ismertetése

A komplex közterületi programok célja, hogy a projektgazda önkormányzatok a közterületeken, vagy közforgalom számára megnyitott területeken és ingatlanokon olyan városmegújító projekteket indítsanak be, amelyben több fejlesztési elem (közterület, kapcsolódó épület, közösségi részvétel) összehangoltan erősíti egymást. A megvalósuló fejlesztés révén olyan új használati tartalomnak kell megvalósulnia a szükséges rekonstrukción túl, ami:

 • igazoltan valós társadalmi igényen alapul, kialakítását a városi életformából adódó új szokások az adott helyen megkövetelik,
 • a hiányzó funkció helyét be tudja tölteni, és a terület leértékelődését, szlömösödését megszünteti,
 • a városi élet minőségének javításával segíti az életmódváltást,
 • környezeti, társadalmi és gazdasági szempontból fenntartható.

4.1. „A" jelű program
Városrehabilitáció keretében megvalósuló közterületek komplex megújítása

A program olyan fejlesztéseket kíván támogatni, amelyek keretében:
­ a város egésze, vagy a településrész szempontjából meghatározó szerepű városi közterület, vagy közösségi használatra átadott terület, és a hozzá funkcionálisan kapcsolódó egyéb ingatlanok (intézmények, kereskedelmi létesítmények, lakóingatlanok stb.) felújítása, bővítése összehangoltan, együttesen történik, és
­ a közterületek fizikai megújítása és a társadalmi megújítás összekapcsolódik (pl.: a helyi közösségek projektben való részvételével a helyi társadalmi kohézió erősödik, vagy a felértékelődő közterület a környék társadalmi folyamataira igazolhatóan pozitív hatást gyakorol).

4.1.1. A pályázattal támogatható munkák

A felújítással szemben támasztott komplexitás célja, hogy egy terület rehabilitációja az A1, A2, A3, A4, csoportokban felsorolt tevékenységek közül minél több, egymást erősítő beavatkozás együttes alkalmazásával valósuljon meg. A pályázatra benyújtott programoknak a megjelölt tevékenység csoportokból legalább 1-1 elemet kötelező tartalmaznia.

A1) Közterületek közlekedési felületeinek megújítása a kapcsolódó bontási munkákkal:

 • ­ új gyalogos, kerékpáros felületek létesítése vagy a meglévő utak vegyes forgalmú utakká történő alakítása, kerékpáros közlekedéshez szükséges létesítmények kialakítása (pihenők, tárolók, kapcsolódó szolgáltatások),
 • ­ parkolók ökologikus szemléletű megújítása a csapadékvíz kezelés szempontjainak figyelembe vételével (pl.: vízáteresztő burkolatok, elszivárogtató rendszer kiépítése, zöldfelületek csapadékvíz megtartó-képességének kihasználásával). Ökologikus szemléletű közterület felújítás keretében csapadékvíz helyben tartása, szelektív hulladék-gyűjtők elhelyezése a városképbe való illesztés figyelembe vételével, információs rendszerek kiépítése, felújítása

A2) Közterületek tájépítészeti elemeinek megújítása a kapcsolódó bontási munkákkal:

 • ­ Táji, városképi elemek (pl., kőfal, lépcső, kerítés,) elkészítése, elhelyezése, felújítása, pótlása
 • ­ Zöldfelületi rehabilitáció, növénytelepítés
 • ­ Utcabútorok, szabadidős tevékenységet szolgáló eszközök elhelyezése (pl: szabadtéri sporteszközök, játszóeszközök stb.)
 • ­ Közterület funkcióbővítő felújítását szolgáló, új, közösségi használati tartalommal bíró elemek elhelyezése (pl: közösségi fórum, játszótér, sportterület, alkalmi piac stb.)

A3) Közterülethez kapcsolódó épületek, épületrészek és helyiségek teljes vagy részleges felújítása, bontása, építés:

 • ­ Használaton kívüli ingatlan, telek hasznosítása közösségi funkció (pl. kert, sportlétesítmény, stb…) céljából, vagy a közterületi hálózat bővítése érdekében,
 • ­ Közterülethez funkcionálisan kapcsolódó használaton kívüli vagy alulhasznosított épületek vagy épületrészek felújítása közösségi funkciót szolgáló célokra,
 • ­ Földszinti üres helyiségek közösségi funkciót szolgáló felújítása,
 • ­ Közterülettel határos térképző elemek felújítása, homlokzat rehabilitációja, vagy a homlokzat felújítása az épület energetikai korszerűsítésének keretében (pl: kültéri zöldfal),
 • ­ Közterülethez kapcsolódó városképet rontó épületek vagy épületrészek bontása, felújítása,
 • ­ Önkormányzati bérlakások épületének felújítása, energiatakarékosságot szolgáló korszerűsítése,
 • ­ Közterület funkcióbővítő felújítását szolgáló, új, közösségi használati tartalommal bíró köztéri építmény elhelyezése, építése

A4) Nem beruházási célú, közösségformáló, kiegészítő elemek:
­ A projekt társadalmasítását szolgáló kommunikációs és tájékoztatási eszközök (pl. online felület stb.)
­ A helyi arculatot, identitást erősítő, helyiek bevonását célzó innovatív, kreatív, közösségformáló tevékenységek (pl. kulturális programok, speciális piacok, kiállítások, kiadványok, köztéri installációk, street art, közösségi építőtáborok stb.)
­ Környezettudatosságot erősítő, szemléletformáló társadalmi akciók (pl. zöldudvarok, közösségi növényültetések, fásítások, tanösvények, újrahasznosítást népszerűsítő programok stb.)

4.2. „B" jelű program
Közösségi célú városrehabilitációs programok

A program olyan fejlesztéseket kíván támogatni, amelyek keretében:
­ ösztönzi a közterületre, vagy közösségi használatra átadott területre, telekre, vagy épületre kiterjedő, olyan kisléptékű beavatkozásokat, amelyek hozzájárulnak a helyi közösségek erősítéséhez, a gazdasági aktivitás növeléséhez, új, vagy megújuló szolgáltatások megjelenéséhez, illetve javítják az adott településrész ellátottságát, a városi mikrokörnyezet minőségét.
­ lehetőség adódik a spontán jelentkező városi folyamatok számára, a hely adottságainak kihasználására és a helyszín felértékelődésére foghíjak, alulhasznosított területek, ingatlanok átmeneti hasznosításával (városi területek köztes hasznosítása), a városmegújítás hely specifikus, innovatív módjain.

4.2.1. A pályázattal támogatható munkák

Közösségi céllal:

 • ­ épületek, építmények létesítése, felújítása,
 • ­ belső udvarok, kertek innovatív felújítása,
 • ­ üres ingatlanok (épületek, helyiségek) hasznosítása,
 • ­ ökologikus szemléletű épület-felújítások (pl.: zöld tetők, zöld falak létesítése az épületek energia felhasználásának javítására, ehhez kapcsolódó épület-felújítási munkák), csapadékvíz mikro térségi megtartása,
 • ­ foghíjak átmeneti hasznosítása pl. közösségi kertek létrehozása, játszóterek létesítése által,
 • ­ alulhasznosított közterületek időszakos hasznosítása,
 • ­ komplex közterület-fejlesztési projektek kiegészítése kisléptékű funkcióval (pl. gyalogos-híd, kültéri sport/játszó felületek, parképületek stb.),
 • ­ a projekt társadalmasítását szolgáló eszközök (pl.: workshop, közösségi programok, innovatív online felület stb.)

4.3. Pályázati alapelvek:

­ Általános elvárás mind az „A" és mind a „B" program esetében, hogy az önkormányzatok fejlesztései széleskörű együttműködéssel valósuljanak meg, és ennek érdekében a helyi partnerek között együttműködés jöjjön létre, amely mind a tervezésben, mind pedig a megvalósításban és a fenntartásban megnyilvánul, pl. helyi lakosság igényeinek felmérése, közösségi tervezés meghirdetése, közösségi megvalósítás, fenntartással kapcsolatos munkák megosztása.

­ Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezéssel érintett területhez kapcsolódó közmű szolgáltató cégekkel – az építési feladatok megvalósításához – szükséges az előzetes egyeztetés annak érdekében, hogy a közmű cégek tervezett fejlesztéseivel összehangoltan, az előírásoknak megfelelően valósuljanak meg a projektek. Pl. a közvilágítási rendszerbe történő beavatkozás, átalakítás esetén az elfogadott Budapest Világítási Mestertervvel összhangban kell kialakítani az új, korszerű közvilágítási infrastruktúrát. Az előzetes egyeztetésekről a helyszínen készült jegyzőkönyveket kérjük a pályázat mellékleteként benyújtani.

4.4. A támogatások mértéke
„A" és „B" programok esetében egyaránt

4.4.1. Az egyes célokra nyújtható támogatások mértéke

 • ­ A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken végzett feladatokhoz, valamint intézmények, helyiségek és lakóépületek felújításához, átalakításához és bővítéséhez az építés és eszközbeszerzési munkák költségének legfeljebb 75%-ára nyerhető el támogatás,
 • ­ A kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közterületeken végzett feladatokhoz, valamint intézmények, helyiségek és lakóépületek felújításához, átalakításához és bővítéséhez az építési és eszközbeszerzési munkák költségének legfeljebb 65%-áig,
 • ­ Egyházi, közhasznú alapítvány tulajdonában lévő intézmények, helyiségek és lakóépületek felújításához, átalakításához és bővítéséhez az építési és eszközbeszerzési munkák költségének legfeljebb 50%-áig,
 • ­ Az érintett közterülethez kapcsolódó magántulajdonban (ideértve a társasházi és lakásszövetkezeti tulajdonformát) lévő lakóépületek, kereskedelmi létesítmények felújításához, átalakításához és bővítéséhez az építési és eszközbeszerzési munkák költségének legfeljebb 50%-áig,
 • ­ Nem beruházási célú közösségformáló, kiegészítő elemek költségeinek legfeljebb 50%-áig,
 • ­ A projekt előkészítéséhez (tervezési, járulékos költségek) a munkák költségének legfeljebb 50%-áig.

4.4.2. A támogatott munkák projekten belüli arányainak meghatározása

 • ­ A nem beruházási tevékenységek költsége a projekt támogatásának legfeljebb 5%-a lehet, de legalább 1%.
 • ­ A projekt előkészítési költsége (tervezés, engedélyeztetés, tanulmányok készítése) a projekt támogatásának legfeljebb 8%-a lehet.
 • ­ A támogatások a projekt összköltségének 4.4.1. pontban meghatározott támogatási intenzitásait nem haladhatják meg. Az egyes projektelemekre eső támogatások a 4.4.2. pontban meghatározott belső arányoknak megfelelő összeghatárokat nem léphetik át.

5. A pályázat benyújtása

5.1. Benyújtandó dokumentumok

A pályázatokat a kerületi önkormányzatok nyújthatják be, mely hivatalos képviselője a pályázat során a kerület polgármestere, szakmai koordinátora a kerület főépítésze.

A programok kidolgozása és lebonyolítása a pályázó önkormányzat feladata. A pályázatok összeállításához Kiíró a pályázati időszak alatt szakmai segítséget nyújthat, amelynek keretében szakmai útmutatókat bocsáthat a pályázók rendelkezésére (pl. arculati útmutató, tervezési segédlet).

5.1.1. A benyújtott pályázatoknak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

1.1.a) a pályázati felhívás mellékletét képező Pályázati Adatlapot,
1.1.b) a programot átfogóan bemutató szakmai dokumentációt a projekt önálló elemeinek részletes leírásával, ezen belül különösen:

 • ­ a területre vonatkozó érvényes szabályozási terv kivonatát,
 • ­ a beavatkozásokkal érintett ingatlanok helyszínrajzát (legalább M 1:1000 méretarányú áttekintő térkép az egyes beavatkozásokkal érintett ingatlanokról; e-hiteles, 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolatát),
 • ­ a pályázati program indokoltságának bemutatását, alátámasztó dokumentumokat,
 • ­ közterület esetében legalább M=1:500, épület esetében M=1:200 léptékű koncepcióterv szintű tervdokumentációt (alaprajzok, metszetek, homlokzatok, látványtervek, műszaki leírás),
 • ­ az érintett közterületek bemutatását: burkolt és zöldfelületek, közműrendszerek állapota, a beavatkozás javaslata, ezen belül a bontással, felújítással, fejlesztéssel megvalósítható elemek részletezése,
 • ­ az érintett épületállomány bemutatását: műszaki állapot, beavatkozás javaslatok, ezen belül a bontással, beépítéssel, felújítással, fejlesztéssel megvalósítható elemek részletezése,
 • ­ a kiüresedett vagy alulhasznosított városi terek (köztér és kapcsolódó ingatlanok) ismertetése, a probléma bemutatása, a probléma kezelésére irányuló programok bemutatása (fizikai beavatkozások és társadalomfejlesztési elemek),
 • ­ a projektelemek tulajdonviszonyainak bemutatását: az ingatlanállomány tulajdonosi, bérlői, használói viszonyainak összefoglaló ismertetése (táblázat, áttekintő térképvázlat), és a fejlesztéssel érintett ingatlanok 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának bemutatása e- hiteles tulajdoni lap másolatát),
 • ­ a jelenlegi állapotot bemutató fotódokumentációt (legalább 300 dpi).
 • ­ a program ütemezését, különös tekintettel a tervezési, előkészítési, versenyeztetési, tulajdonrendezési és kivitelezési feladatok időszükségleteire,
 • ­ a projekt költségbecslését: az egyes projektelemek költségbecslését, tervezett finanszírozási konstrukcióját, pénzügyi ütemtervét (a forrásigény részletezését fővárosi támogatás, kerületi önkormányzat, társasház vagy egyéb magánszféra forrásának bontásában),
 • ­ a projektben létrehozott program működtetési, üzemeltetési és üzleti koncepcióját,

1.1.c) a projektben érintett ingatlanok tulajdonosainak, vagy a tulajdonnal rendelkezni jogosultaknak (szükség esetén vagyonkezelőinek) nyilatkozatát a projektben való együttműködésről, az előzetesen elvégzett egyeztetések (lakossági felmérés, fórumok, közműegyeztetések, hatósági állásfoglalás stb.) eredményét.
1.1.d) a projektben érintett kerületi önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulást,
1.1.e) képviselő- testületi határozatot arról, hogy az önkormányzat költségvetésében biztosítja a projekthez szükséges önrészt,
1.1.f) a kerületi önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy – nyertes pályázat esetén – vállalja, hogy az érintett ingatlanokat a projekt lezárásától számított 5 éven belül nem idegeníti el, és vállalja, hogy a pályázat keretében megvalósított funkciókat legalább 3 éven át működteti,
1.1.g) a pályázat által kijelölt terület, funkció által érintett közműszolgáltató cégekkel történő előzetes egyeztetésről a jegyzőkönyveket,
1.1.h) a beérkezett pályaművek publikálásához való hozzájárulásról pályázó nyilatkozatát.

5.2. A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatokat A4 formátumban papír alapon, tartalomjegyzékkel ellátott, minden oldalán szignált színes eredeti példányban összefűzve, folyamatos oldalszámozással, valamint szerkeszthető elektronikus formában és a szignált dokumentumot szkennelve egy példányban .pdf formátumban pendrive-on kérjük benyújtani.

Pályázat kiírója egy alkalommal hiánypótlási lehetőséget biztosít a Pályázati Kiírás 5.1.1. pontjában felsorolt c) – h) alpontok körében. A benyújtást követően a szakmai tartalom – 5.1.1. a) és b) – nem módosítható.

A pályázati felhívás és mellékletei a Fővárosi Önkormányzat honlapjáról (www.budapest.hu) tölthetőek le. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket írásban, e-mailen (ter_koz@budapest.hu) lehet feltenni.

A pályázatokat a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalához (Budapest, V. ker. Városháza u. 9-11.) kell benyújtani postai úton, vagy személyesen az Ügyfélszolgáltai Irodában. A zárt csomagoláson fel kell tüntetni: „Pályázat a Városrehabilitációs Keret támogatására - „…" jelű pályázat" (a pályázat típusának értelemszerű megjelölésével).

A benyújtás határidejének a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalába történő érkeztetés dátuma tekintendő. A késve érkezett pályázatok elbírálás nélkül érvénytelennek minősülnek.

6. A pályázat ütemezése:

Jelen felhívás alapján a pályázat az alábbi ütemezés szerint zajlik:
Pályázatok meghirdetése: 2016. május 11.
Pályázattal kapcsolatos kérdések beküldése: 2016. május 25-ig
Pályázatok benyújtása: 2016. szeptember 30-ig
Hiánypótlási határidő: 2016. október 14-ig
Döntés a pályázatokról: 2016. november 30-ig
Együttműködési Megállapodás megkötéséről szóló döntés: 2017. június 30-ig
A pályázatok részletes anyagainak benyújtása: 2018. január 31-ig A pályázatok Támogatási Szerződésének megkötéséről szóló döntés: 2018. március 31-ig.

A munkák elvégzésének és pénzügyi elszámolásának határidejét a felek a Támogatási Szerződésben rögzítik.


7. A pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatok formai értékelése vizsgálja, hogy a dokumentációt hiánytalanul kitöltötték-e, a szükséges mellékleteket csatolták-e, s a pályázatot az előírt módon nyújtották-e be.

7.1. Tartalmi értékelés

A hiánytalanul, határidőre beérkezett pályázatokat tartalmilag a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya vizsgálja meg, amely külsős szakértői csoportot – ágazati, hivatali, közszolgáltatással érintett szervezetek részvételével – kérhet fel szakmai vélemény kialakítására, az egyes pályázatok szakmai szempontok szerinti értékelésére.

A fővárosi közmű szolgáltató cégek, valamint a Főpolgármesteri Hivatal érintett főosztályai véleményének figyelembe vételével a szakmai értékelést a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztálya készíti el, a kulcsfontosságú – projektből el nem hagyható – projektelemek megjelölésével. A szakmai értékelés alapján megfelelőnek ítélt pályázatok támogatásáról, a támogatás mértékéről a Fővárosi Közgyűlés dönt, a nyerteseket írásban értesíti, a döntést követő 30 napon belül.

7.2. Tartalmi értékelés szempontjai

A Kiíró az elbírálás során az alábbi tartalmi szempontokat minden formailag érvényes pályázat esetében kiemelten értékeli:

 • ­ a pályázati programelemek indokainak alátámasztása,
 • ­ az új gazdasági- és közösségi funkció, alulról jövő helyi kezdeményezés mentén; vagy önkormányzati kezdeményezés alapján közösségi tervezéssel jön létre,
 • ­ kortárs, magas színvonalú minőséget képviselő építészetet, a projekt folyamán a tervek kiválasztása ötlet- vagy tervpályázaton keresztül történik,
 • ­ a köztér nyitott, a továbbtervezés lehetőségét magában rejti, lehetőséget ad a változó folyamatok és közterület-használat lekövetésére,
 • ­ az újszerű, egyedi elemek differenciált térhasználatot tesznek lehetővé,
 • ­ a környezettudatos szemlélet valósul meg,
 • ­ a későbbi működést, fenntartást, modellező folyamatokat is számításba veszik, az új funkciók megvalósítására gazdaságilag fenntartható megoldásokat alkalmaznak (fenntartás nem, vagy csak részben közpénzből valósul meg),
 • ­ van együttműködő magánszereplő, aki pénzügyi támogatást nyújt a projekt megvalósításához,
 • ­ a pályázó kerület a Városrehabilitációs keret folyamatos befizetője,
 • ­ az önkormányzatok vagy önkormányzati közszolgáltató cégek fejlesztései kapcsolódnak az adott projekthez, és ezzel az önkormányzatok más ágazati forrásból is támogatják a projekt megvalósulását.

8. A pályázat lebonyolítása:

8.1. Együttműködési Megállapodás megkötése

A támogatást elnyert pályázókkal – Kedvezményezettekkel – Támogató Együttműködési Megállapodást köt, a kulcsfontosságú projektelemek megjelölésével.

8.2. Támogatási Szerződés megkötése

Az Együttműködési Megállapodást követően kerülhet sor az egyes projektelemek részletes kidolgozására, melynek alapján a felek Támogatási Szerződést kötnek. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a projektről Támogatóval előzetesen egyeztetni szükséges a vázlattervi szintű koncepciót legalább egy alkalommal, valamint a tervek véglegesítése előtt, az engedélyezési szintű tervdokumentációt szintén legalább egy alkalommal. Kedvezményezettek részletes anyagot nyújtsanak be, melynek tartalmazniuk kell legalább:

 • ­ pénzügyi tartalmat: projekt költségvetési táblázatát, pénzügyi tervét, tételes költségvetés kiírást, beárazott, részletes költségvetéssel,
 • ­ az érintett ingatlanok 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát és helyszínrajzát (TAKARNET-ből kinyert példány elegendő),
 • ­ a műszaki leírást, a tervezett munkák részletes bemutatásával, leírásával,
 • ­ a projektben érintett ingatlanok felújításra és támogatásra vonatkozó önkormányzati
 • tulajdonosi hozzájárulását,
 • ­ Kedvezményezett nyilatkozatát az államháztartásról szóló törvényben meghatározott költségvetési támogatásra vonatkozó szabályoknak való megfelelésről,
 • ­ Támogatóval legalább két alkalommal történt projektegyeztetésről készült jegyzőkönyvet / emlékeztetőt,
 • ­ építési engedélyhez kötött tevékenység esetén a jogerős hatósági (rekonstrukcióra, felújításra, építésre, bontásra, telekalakításra jogosító) engedélyeket, és az azokhoz tartozó tervdokumentációkat,
 • ­ a kerületi önkormányzat rendelete szerint településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenység esetében: legalább építési engedély szintű tervdokumentáció építészeti munkarészét – tervrajzok M 1:100, részletrajzok M 1:10, M 1:5 léptékben, látványtervek - , valamint műszaki leírást a hiteles helyreállításhoz szükséges eredeti állapotot ismertető dokumentumokkal (esetenként archív terv, archív kép, történeti leírás), településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló igazolás másolatát,
 • ­ építési engedélyhez nem kötött közterület rendezés esetében (pl. parkrekonstrukció, térfelújítás) M=1:200 léptékű felszínrendezési kiviteli terveket és hatósági hozzájárulásokat,
 • ­ amennyiben az önkormányzat a támogatást más kedvezményezettnek továbbadja, az érintettek között szükséges együttműködéséről szóló megállapodást és kötelezettségvállalását.


A nyertes pályázatok lebonyolítása során a kerületi önkormányzatok projektgazdaként felelősek a támogatások felhasználásért, és kihelyezéséért az egyes projektelemek végső kedvezményezettjei számára, valamint a projekt teljes körű megvalósulásáért.

A projektek lebonyolítása során a hatályos jogszabályokat - kiemelten a közbeszerzési eljárások előírásait - a projektgazdának felelősen be kell tartania.


9. Elszámolási rend

A pályázat nyertese Kedvezményezettként működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.

A projekt összköltségén belül a támogatás összegén felüli önrészt a Kedvezményezett tetszőleges forrásból biztosíthatja.

Támogató Kedvezményezett részére előleget nem biztosít. A támogatások pénzeszközeinek átadására csak az Együttműködési Megállapodás aláírását követően megkötött Támogatási Szerződésben és mellékleteiben rögzített munkák elvégzéséről az adott cím és mennyiség szerinti feladatra szóló, tételesen kiállított és ellenjegyzett számlák alapján kerül sor.

A projekt előkészítési költségeinek keretében a pályázati kiírás megjelenését követően felmerült költségek számolhatóak el.

Az 50 millió Ft-t meghaladó támogatási összeg elnyerése esetén Kedvezményezettek időközi kifizetési igényt nyújthatnak be a Támogatási Szerződés hatálybalépésétől számított negyedévente, amennyiben a benyújtandó számlákon szereplő költségek összege eléri az 50 millió Ft-t. Az 50 millió Ft alatt támogatási összeget elnyert projektek esetében az elszámolás egyszeri, a projekt lezárásakor esedékes. A záró kifizetés igényléshez tartozó legkisebb összeg az elnyert támogatás összegének legalább 10 %-a.

A Fővárosi Közgyűlés az igénybe vett támogatás felhasználását folyamatosan nyomon követi, a fizetési ütemeknek megfelelő teljesítést a Főpolgármesteri Hivatal helyszíni ellenőrzések során ellenőrizheti.

A támogatásban részesült beruházás számviteli előírásoknak megfelelő nyilvántartásáról, aktiválásáról, az ezzel kapcsolatos beszámolási kötelezettségről, a közbeszerzési eljárások szabályszerűségéről Kedvezményezett köteles gondoskodni.

Kedvezményezett az elnyert támogatást a Támogatási Szerződésben meghatározott befejezési határidőt (kivitelezés esetében a műszaki átadás-átvétel napját) követően hat naptári hónapon belül, de legkésőbb 2019. december 15-ig veheti igénybe. A megjelölt határidőig fel nem használt támogatást Kedvezményezett elveszíti. Az így megmaradó pénz a Városrehabilitációs Keretre kerül vissza, ahonnan további pályázat útján válik ismét felhasználhatóvá.

A projekt megvalósításába bevont együttműködő partnerek számára a forrást a pályázat-nyertes projektgazda önkormányzat továbbadott (közvetett) támogatás formájában is biztosíthatja (pl.: nonprofit szervezetek, civil közösségek, társasházak, egyházak számára).

Továbbadott támogatás esetében a támogatás nem használható fel az együttműködő partner belső szervezetének működtetési, fenntartási költségeire.

10. Mellékletek

Jelen pályázati kiírás mellékletei: 1.sz. melléklet: Pályázati Adatlap
2.sz. melléklet: Együttműködési Megállapodás MINTA


Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

Egy hely – A vizsolyi szeráf

2021.12.09. 13:25
00:06:38

Vizsoly neve ismert, ám leginkább Károlyi Gáspár magyar nyelvű teljes bibliafordításának nyomtatásával kapcsolatban említjük. Kevesen tudják, hogy református temploma középkori eredetű, azt pedig még kevesebb, hogy az épületben csodás freskók láthatók. Az Egy hely mai részében a szeráfot ábrázoló látványos falfestménnyel ismerkedhetünk meg.

Vizsoly neve ismert, ám leginkább Károlyi Gáspár magyar nyelvű teljes bibliafordításának nyomtatásával kapcsolatban említjük. Kevesen tudják, hogy református temploma középkori eredetű, azt pedig még kevesebb, hogy az épületben csodás freskók láthatók. Az Egy hely mai részében a szeráfot ábrázoló látványos falfestménnyel ismerkedhetünk meg.

Nézőpontok/Történet

Egy hely – a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum

2021.12.09. 13:22
00:06:40

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum nem csak a festőóriásnak állít emléket, de a város érdekes történetét is megismerhetik a látogatók. Az Egy hely legújabb része a nemrég újrarendezett állandó kiállítást mutatja be.

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum nem csak a festőóriásnak állít emléket, de a város érdekes történetét is megismerhetik a látogatók. Az Egy hely legújabb része a nemrég újrarendezett állandó kiállítást mutatja be.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk