Programok

SÁNDY / KONOK – Metszéspontok

1/1

A Postapalota felmérési rajza 1960-ból (UVATERV, forrás: Lechner Tudásközpont tervtára)

?>
A Postapalota felmérési rajza 1960-ból (UVATERV, forrás: Lechner Tudásközpont tervtára)
1/1

A Postapalota felmérési rajza 1960-ból (UVATERV, forrás: Lechner Tudásközpont tervtára)

SÁNDY / KONOK – Metszéspontok
Programok

SÁNDY / KONOK – Metszéspontok

2020.07.13. 10:35

Eseményinfó

Földrajzi hely:
Magyarország, Budapest

Építészek, alkotók:
id. Sándy Gyula, ifj. Sándy Gyula, id. Konok Tamás, Konok Tamás

Helyszín:
Műcsarnok

Esemény kezdete:
2020.07.29. 10:00
Esemény vége:
2020.10.25. 18:00

Négy generációra kiterjedő családtörténei kiállítás nyílik a Mű­csar­nok és a Ma­gyar Épí­té­sze­ti Mú­ze­um és Mű­em­lék­vé­del­mi Do­ku­men­tá­ci­ós Köz­pont (MÉM MDK) közös szervezésében. A tárlat id. Sándy Gyula festő, ifj. Sándy Gyula építész, id. Konok Tamás haditudósító fotós és Konok Tamás festő műveit mutatja be.

A Mű­csar­nok­ban egy négy ge­ne­rá­ci­ó­ra ki­ter­je­dő csa­lád­tör­té­ne­ti ki­ál­lí­tást te­kint­het­nek meg a lá­to­ga­tók: id. Sándy Gyula (1827–1894) festő, ifj. Sándy Gyula (1868–1953) épí­tész, id. Konok Tamás (1898–1971) ha­di­tu­dó­sí­tó fotós, és a három élet­mű­vet össze­kap­cso­ló, szin­te­ti­zá­ló déd­uno­ka-unoka-fiú, az idén 90. szü­le­tés­nap­ját ün­nep­lő Konok Tamás festő mun­ká­i­ból lát­hat­nak vá­lo­ga­tást. A négy mű­vész pá­lyá­já­nak be­mu­ta­tá­sá­ban a ren­de­zők ki­eme­lik a közös vo­ná­so­kat, az élet­mű­vek met­szés­pont­ja­it. A tár­la­ton sze­rep­lő mű­ve­ket a Konok Tamás vissza­em­lé­ke­zé­se­i­ből össze­ál­lí­tott in­ter­júk és a csa­lád tör­té­ne­tét őrző tárgyak, em­lé­kek is össze­fű­zik.

Id. Sándy Gyula fes­tő­mű­vész élete nagy ré­szét a Fel­vi­dé­ken töl­töt­te, vász­na­in főleg ro­man­ti­kus hegy­vi­dé­ki tájak, em­be­rek je­len­nek meg. A fes­tői élet­mű váz­la­tos be­mu­ta­tá­sát a le­szár­ma­zot­tak által őr­zött do­ku­men­tu­mok és sze­mé­lyes tár­gyak egé­szí­tik ki. A ki­ál­lí­tá­son ki­emelt fi­gyel­met kap ifj. Sándy Gyula épí­tész mun­kás­sá­ga. Ta­nul­má­nyai alatt a kö­zép­kort idéző stí­lu­sok mel­lett kö­te­lez­te el magát. Az ál­ta­la leg­gyak­rab­ban al­kal­ma­zott neo­gó­ti­kát min­dig az éppen ural­ko­dó stí­lus­irány­za­tok­kal öt­vöz­te: az 1890-es évek végén az er­dé­lyi népi épí­té­szet­ből vett át ele­me­ket, a szá­zad­for­du­lón a ma­gya­ros sze­cesszió ha­tott rá. Pá­lyá­ja a hú­szas, har­min­cas évek­ben tel­je­se­dett ki, amit az 1923–1926-ban emelt fő műve, a budai Pos­ta­pa­lo­ta fém­je­lez. A Széll Kál­mán téri egy­ko­ri pos­ta­épü­let be­mu­ta­tá­sá­nak külön ak­tu­a­li­tást ad az éppen zajló fel­újí­tá­sa – ennek kö­szön­he­tő­en ere­de­ti épü­let­ré­szek, dí­szí­tő­ele­mek is sze­re­pel­nek a tár­la­ton. A két vi­lág­há­bo­rú kö­zött ifj. Sándy Gyula ter­vez­te a leg­több evan­gé­li­kus temp­lo­mot Ma­gyar­or­szá­gon. Ezek ugyan jó­részt ki­sebb épít­mé­nyek, de nagy szá­muk miatt mégis az élet­mű leg­meg­ha­tá­ro­zóbb ré­szét al­kot­ják. Az épí­tész al­ko­tása­it a MÉM MDK Ma­gyar Épí­té­sze­ti Mú­ze­um Sándy Gyula-ha­gya­té­ká­nak do­ku­men­tu­mai, va­la­mint Bé­la­vá­ri Krisz­ti­na fotói il­luszt­rál­ják.

Ifj. Sándy Gyula veje, id. Konok Tamás ama­tőr­ből pro­fi­vá vált fo­tog­rá­fus­ként al­ko­tott élet­mű­ve fo­tó­tör­té­ne­ti és tör­té­nel­mi szem­pont­ból is ki­emelt fi­gyel­met ér­de­mel. Az or­szág­ban az elsők kö­zött fo­tó­zott szí­nes film­re. A má­so­dik vi­lág­hábo­rú ke­le­ti front­ján a ma­gyar ha­di­tu­dó­sí­tó szá­zad pa­rancs­no­ka­ként ké­szí­tett, iz­gal­ma­san kom­po­nált fel­vé­te­le­in el­ső­sor­ban a ka­to­na­éle­tet, az orosz tájat és az orosz em­be­re­ket örö­kí­tet­te meg, az együtt­ér­ző ember fi­gyel­mé­vel. Ő készí­tet­te az első fo­tó­kat Hor­thy Mik­lós fi­á­nak le­zu­hant va­dász­re­pü­lő­jé­ről. Id. Konok Tamás fel­vé­te­le­it a ki­ál­lí­tás a For­te­pan fény­kép­gyűj­te­mé­nyé­nek jó­vol­tá­ból mu­tat­ja be. Ifj. Konok Tamás Kos­suth-díjas fes­tő­mű­vész, a geo­met­ri­kus abszt­rakt stí­lus egyik leg­je­len­tő­sebb hazai al­ko­tó­ja élet­mű­vé­ből a ki­ál­lí­tás hu­szon­egy al­ko­tást vo­nul­tat fel, me­lyek kö­zött sze­re­pel korai, még fi­gu­rá­lis munka is. Túl­nyo­mó több­sé­gük azon­ban a mű­vész­re iga­zán jel­lem­ző abszt­rakt mű, ame­lyek­kel a festő – saját sza­va­i­val élve – a lát­ha­tat­lant igyek­szik lát­ha­tó­vá tenni.

Ku­rá­tor: Bodó Péter mű­vé­szet­tör­té­nész (Szép­mű­vé­sze­ti Mú­ze­um – Ma­gyar Nem­ze­ti Ga­lé­ria)

Vezetőkép: A Postapalota felmérési rajza 1960-ból (UVATERV, forrás: Lechner Tudásközpont tervtára)

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok/Történet

ÁLLATSZOBROK // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:30
00:07:33

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

A gyerekek nagy örömére az országban számos állatot ábrázoló alkotás található, melyek gyakran kvalitásosak ugyan, mégis kevésbé művészi kivitelükről, mint inkább cukiságukról ismertek. Az Egy hely mai részében több kedves állatszoborral ismerkedhetünk meg. 

Nézőpontok/Történet

SZABADSÁG HÍD // Egy hely + Építészfórum

2022.01.26. 13:27
00:07:16

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Az eredetileg Ferenc József nevét viselő építmény a Főváros legrövidebb hídja, ám annál látványosabb. Az Egy hely mai részében az 1896-ban épült Szabadság híd izgalmas történetével ismerkedhetünk meg.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk