Pályázatok

„Budapest Szíve – Városháza Fórum” — pályázati hirdetmény

1/1

az I. díjas terv egy lapja

Hirdetés
?>
az I. díjas terv egy lapja
1/1

az I. díjas terv egy lapja

„Budapest Szíve – Városháza Fórum” — pályázati hirdetmény
Pályázatok

„Budapest Szíve – Városháza Fórum” — pályázati hirdetmény

2008.04.10. 10:28

Cikkinfó

Földrajzi hely:
Budapest, Magyarország

Dosszié:

Letölthető dokumentumok:

A tervpályázat tárgya: a budapesti Városháza tömb és térségének fejlesztésére vonatkozó tervjavaslatok elkészítése, műemlék épület átalakítása és épületegyüttes tervezése. Kétlépcsős tervpályázat, a jelentkezők közül meghívják az alkalmasnak talált tervezőket.A részvételi jelentkezések benyújtása: 2008. május 19. 9 óraBeadási határidő: 2008. szeptember 23-án 24 óra

Két szakaszból áll a meghívásos tervpályázati eljárás

Az első szakaszban a Kiíró arról dönt, hogy a jelentkezők közül melyek alkalmasak a szerződés teljesítésére. Ebben a szakaszban a Kiíró nem kérhet, a Pályázó pedig nem nyújthat be pályaművet. 2008. május 19-ig bárki jelentkezhet az eljárásban való részvételre, aki elfogadja a részvételi feltételeket és befizeti a tervpályázati dokumentáció teljes díját. Ezt követően június 23-ig kihirdetik az alkalmassági vizsgálat eredményét. A Kiíró nem korlátozza az alkalmasnak minősíthető Pályázók számát.

A második szakaszban az alkalmasnak minősített tervezők (Pályázók) az eredményhirdetést követő 5 napon belül meghívást kapnak pályamű benyújtására, és egyidejűleg rendelkezésükre bocsátják – további díjfizetési kötelezettség nélkül – a tervpályázati dokumentációt. Ezután helyszíni szemle következik július 3-án, majd kérdések feltevése. A pályaművek beadási határideje 2008. szeptember 23-án 24 óra. Eredményhirdetés és díjátadás november 3-ig.


Részletek az Összefoglaló Tervpályázati Felhívásból
(a teljes Felhívás csatolva)

A tervpályázat kiírója a Főpolgámesteri Hivatal, lebonyolítója a Kiemelt Fejlesztések Irodája (1052 Budapest, Városház u. 9-11.)

A tervpályázat tárgya
„Budapest Szíve – Városháza Fórum"
a budapesti Városháza tömb és térségének fejlesztésére vonatkozó tervjavaslatok elkészítése, műemlék épület átalakítása és épületegyüttes tervezése.

A tervpályázat tárgya a dokumentációban meghatározott tervezési területen a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatala műemlék épülete felújításának, bővítésének építészeti tervezése, és a Városháza tömb (Budapest V. ker. Városház u. 9.-11., hrsz: 24357) beépítetlen részén a hivatali funkciókon kívül kulturális és közösségi funkciókat, szabadtéri rendezvényeket is befogadó, üzleti hasznosítású, karakteres építészeti megfogalmazású épületegyüttes kialakítására, valamint a tömb térségének fejlesztésére vonatkozó tervjavaslatok beszerzése a kiírásban foglaltak szerint.

A tervezési feladat a Városháza épületegyüttes kialakítása, a Károly körúti beépítés építészeti megfogalmazása, elsődlegesen a hivatal funkció lehető legmegfelelőbb elhelyezése, ezen kívül kulturális és piaci funkciók telepítése, ezáltal a terület élettel telítése és a megvalósíthatóság piaci feltételeinek megteremtése.

A telek beépítésének építészeti megoldása mellett az együttes és környezete sokrétű kapcsolatát is meg kell teremteni, továbbá a létesítményt és környezetét úgy kell kialakítani, hogy a város számára jelkép értékűvé válhasson.

A tervezési feladat alapvetően a Városháza épületegyüttes korszerű építészeti-műszaki kialakítása. Ennek megoldása azonban csak úgy lehet sikeres, ha a tervezett Városháza épületegyüttes kifogástalanul ágyazódik be környezetébe a Budapest Szíve Programhoz illeszkedően, ideértve mind a műszaki (egyéni- és tömegközlekedés, gyalogos megközelítés, közművek stb.), mind az építészeti, városépítészeti kérdések megoldását. Ezért a tervezési feladatot két egymásra épülő szinten kell kibontani:
A Városháza épület(együttes) számára a 24357 hrsz-ú, 39.690 m² alapterületű ingatlan vehető igénybe. Erre a területre kell az építészeti –műszaki tervjavaslatot kidolgozni.
A tervezési feladat második szintjét a Városháza környezetének városépítészeti megfogalmazása jelenti. A tervezési terület határain belüli terület városépítészeti, közlekedésfejlesztési, és egyéb fejlesztési kapcsolatait kell kidolgozni, különös tekintettel a Deák Ferenc térrel, valamint a Madách térrel való aktív kapcsolat megteremtésére.

A tervezési feladat olyan összetett térszervezési- téralakítási feladat, amelynek eredményeként – a Deák tér körzetében, a Városháza telek és közvetlen környezete konszolidálásával – egy nagyvonalú XXI. századi térstruktúra jön létre a Belváros északkeleti kapujaként.

A Fórum körzet kiterjedt közösségépítő funkciókat ötvöz egy szolgáltató városháza ügyfélszolgálati, hivatali-adminisztratív, és reprezentációs funkcióival. A létrejövő térszövet a nagyváros centrumaként a közösségépítő cél kielégítésén túl, a városhasználók, turisták számára is a találkozások helye, tere, körzete lesz.

A tervpályázat célja
A Kiíró célja a tervpályázati kiírásban és dokumentációban megfogalmazott új Városháza Fórum tervezési programot városépítészeti, építészeti és műemlékvédelmi szempontból magas színvonalon teljesítő, megvalósításra legalkalmasabb tervjavaslat, és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervező kiválasztása.

A tervpályázat jellege
Kiíró a tervpályázatot meghívásos eljárással, két szakaszban kívánja megvalósítani. A pályázat közösségi értékhatárt elérő tervpályázat.
a) A tervpályázat jellege: a Kbt. 10. címe szerinti meghívásos tervpályázati eljárás
b) A tervpályázati eljárás formája: általános tervpályázati eljárás
c) Közösségi értékhatárt elérő értékű tervpályázat

A meghívásos tervpályázati eljárás két szakaszból áll

I. Az eljárás első szakaszában a Kiíró a pályázók szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. Az eljárás első szakaszában a Kiíró nem kérhet, a Pályázó pedig nem nyújthat be pályaművet. A kétszakaszos eljárás első szakaszában bárki jelentkezhet az eljárásban való részvételre. Az alkalmasság vizsgálatának eredményét a Kiíró kihirdeti. A Kiíró az alkalmasnak minősíthető Pályázók számát nem korlátozza.

II. Az eljárás második szakaszában az első szakaszban alkalmasnak minősített tervezők (Pályázók) az eredményhirdetést követő 5 napon belül meghívást kapnak - a tervpályázati dokumentáció megküldésével egyidejűleg - pályamű benyújtására.

A tervpályázat lebonyolításának időtáblázata
A tervpályázati eljárás I. (részvételi) szakasza:
a) Tervpályázat meghirdetése 2008. április 9.
b) A tervpályázati részvételi dokumentáció értékesítésének kezdete:
az Európai Unió Hivatalos lapjában való megjelenés napjától. 2008. április 9.
c) A részvételi jelentkezések benyújtása: 2008. május 19. 9 óra
d) Az alkalmasság vizsgálatának eredmény-hirdetése 2008. június 23. 9 óra

A tervpályázati eljárás II. (pályázati) szakasza:
a) Felhívás pályamű benyújtására, és a Korm. R. 6.§ (3) bek. szerinti tervpályázati dokumentáció megküldése, vagy átadása az alkalmasnak minősített Pályázóknak: 2008. június 24.
b) Helyszíni szemle időpontja: 2008. július 3. 10 óra
c) A kérdések postára adásának határideje: 2008. július 7-én 24 óra
d) A pályaművek postára adásának határideje: 2008. szeptember 23-án 24 óra
e) A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2008. november 3.
f) A tervpályázat nyilvános bemutatása: 2008. november 3. A kiállítás időtartama 1 (egy) hónap

A tervpályázati dokumentáció beszerzésének módja
A tervpályázati részvételi dokumentációt (papíralapon és elektronikus formátumban) lehet átvenni személyesen, vagy postai úton a következők szerint:
A tervpályázati kiírás közzétételének napjától kezdve, 2008. április 9. (helyi idő szerint) munkanapokon 9-13 óra között, a részvételi jelentkezés benyújtásának napján 9 óráig a Lebonyolító Főpolgármesteri Hivatal Kiemelt Fejlesztések Irodája Budapest, V. Városház u. 9-11. IV. emelet 8. alatti címén, bruttó 120.000.- Ft előzetes befizetésének igazolása (banki átutalási megbízás, vagy feladóvevény) mellett.
A tervpályázati kiírás közzétételének napjától kezdve a Pályázó levélben vagy telefax útján kérelmezheti a dokumentáció postai megküldését a Lebonyolító Főpolgármesteri Hivatal Kiemelt Fejlesztések Irodája címén. A levélhez/faxhoz csatolnia kell a tervpályázati dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló dokumentumot.

A pályázók az eljárás I. szakaszában a tervpályázati részvételi dokumentáció ellenértékét Budapest Főváros Önkormányzata OTP Bank NyRt.-nél vezetett 11784009-15490012 sz. számlájára történő átutalással egyenlíthetik ki.
Az átutalás közlemény rovatában a Főváros kéri az alábbi közleményt feltüntetni: "Városháza Fórum tervpályázati dokumentáció".

Kérdések felvetése
Azok a személyek és szervezetek, akik a tervpályázati részvételi dokumentációt beszerezték, a tervpályázati hirdetménnyel és tervpályázati részvételi dokumentációval kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a részvételi határidő lejárta előtti 8. napig.
A Pályázóknak a kérdéseket írásban kell benyújtaniuk a Lebonyolító Főpolgármesteri Hivatal Kiemelt Fejlesztések Irodája 1052 Budapest, Városház u. 9-11. szám alatti címére, vagy a +36-1- 317- 4805 telefaxszámra.
A határidőben feladott kérdésekre vonatkozó válaszokat a kiíró, ill. a nevében eljáró Bíráló Bizottság az eljárás első szakasza tekintetében legkésőbb a tervpályázati részvételi határidő lejártát megelőző negyedik napig egyidejűleg és írásban küldi meg a Pályázó által megadott címre, illetve faxszámra.

A tervpályázat díjazása
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 42 millió forint áll rendelkezésre. A keretösszegen belül a legmagasabb díj bruttó 18 millió forintnál nagyobb, illetőleg a megvételek összege bruttó 1 millió forintnál kisebb nem lehet.


A Bíráló Bizottság összetétele

Elnök: Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes
Társelnök: Fegyverneky Sándor építész, országos főépítész /ÖTM

Szakmai titkár: Schwarzuk Ágnes építész / Magyar Építész Kamara

Tagok
Beleznay Éva építész, mb. főépítész / Budapest Főváros Önkormányzata
Cselovszki Zoltán építész , V. kerületi főépítész / Belváros-Lipótváros Önkormányzata
Steiner Pál stratégiai városfejlesztési tanácsnok / Budapest Főváros Önkormányzata
Dr. Gecser Szilvia Kormányzati Koordinációs Központ / Budapest Főváros Önkormányzata
Jan Christiansen építész, Koppenhága főépítésze (a BÉK és a MÉSZ közös delegáltja)
Martinez Lapena építész (a BÉK és a MÉSZ közös delegáltja)
Nagy Bálint építész (a BÉK és a MÉSZ közös delegáltja)

Póttag
Bojár Iván András városarculati tanácsnok

A Bíráló Bizottság szakértői
Jogi szakértő: Dr. Bebők Gábor / Polgár&Bebők Ügyvédi Iroda

Szakértők
Dr. Fiala István építész, a szakértői csoport vezetője
Gauder Péter építés / Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutató Központ Kht.
Gonczlik Tamás főenergetikus / Főpolgármesteri Hivatal
Pongrácz Katalin építész / Főpolgármesteri Hivatal Városrendezési Ügyosztály
Pásti Imre / Főpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály, Forgalomtechnikai Alosztály
Andor Anikó táj- és kertépítész / LAND-A Kft.
Liszkay Krisztina városrendezési szakértő, építész / Urban-Lis Stúdió Kft.
Török András várostörténész / Summa Artium Kht.
Mészáros Margaréta ingatlanfejlesztési szakértő / CB Richard Ellis Kft.
Kardosné Ködmön Ildikó / Főpolgármesteri Hivatal Kiemelt Fejlesztések Irodája
Dr. Bródy Péter Főpolgármesteri Hivatal, városfejlesztés
Molnár Mihály / Főpolgármesteri Hivatal Védelmi és Gazdasági Ügyosztály
Dr. Mezős Tamás elnök / Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Ábrahám Sándor közbeszerzési szakértő / Microorg Kft., költségszakértő
Dr. Kovács Péter Balázs közbeszerzési tanácsadó / Főpolgármesteri Hivatal Kiemelt Fejlesztések Irodája
Horváth Zsolt technikai közreműködő / Horber Kft.

Vélemények (0)
Új hozzászólás
Nézőpontok

SZALÓC ÉS BORZOVA // Rejtett Kincsek

2023.03.31. 07:52
10

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

A gömöri bányavidék kapujában vagyunk: Szalóc és Borzova két magyar falu, két középkori eredetű temlommal. Szalócon egy 14. századi eredettel bíró kegyhely áll, melynek régi szentélye egy 19. század elején hozzáépült hajóval és zsindelyes hagymakupolával büszkélkedik. Borzova szintén középkori múltú temploma még várja régi freskóinak felfedezését, ám kutatása például már egy DNS vizsgálathoz is támpontott nyújtott.

Nézőpontok

A SÉNYEI KEMENCE KÁPOLNA // Egy hely + Építészfórum

2023.03.24. 16:12
5

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Kemence, kucsma, kas...Az idén 90 éves Vadász György egyik legérdekesebb épülete egy ökomenikus kápolna, mely a sényei szőlőhegyen uralja a tájat. Az egyetlen konkrét építészeti stílusba sem besorolható kápolna ősi formákat idéz, konkrét előképe pedig egy népi tyúkól volt. Az Egy hely csapata a Kemence Kápolnánál járt.

Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért. További információk