Épülettervek/Hallgatói terv

A Madách tér megújítása – hallgatói pályázat 1. díjas terve

2013.03.20. 11:24

A Madách tér és utca megújítására tavaly kiírt országos hallgatói tervpályázat megosztott első díját Biri Balázs és Vereb-Dér Anna több rétegből felépülő koncepciója nyerte, amely a tervezett zöldfelületek rendszerével intimebbé, pihenésre alkalmassá teszi a területet, a Kapu térségét eseménytérré változtatja, a sétánnyá alakított úttal pedig elősegíti a környező területek jövőbeli fejlődését.

Átjáróházak, tér- és utcakapcsolatok

Erzsébetvárost alapvetően a sűrű belvárosi szövet, a szorosan beépített tömbök jellemzik. A belső, privát udvaros beépítések mellett több helyen átjárható udvarok, udvarrendszerek is találhatóak, ami különleges hangulatot, arculatot ad a területnek. A szélesebb Madách tér után az elkeskenyedés és a zegzugosodás jellemző, így az utcák és udvarok rendszere egy bensőséges megismerést biztosíthat. Ezért a kialakulóban lévő „Madách-sétányt” a környező területre jellemző fokozatos feltárulásként értékeljük, a kialakuló gyalogos területeket eltérő jellegű és hangulatú udvarok, terek és utcák láncolataként értelmezve. Ennek a láncolatnak két újabb elemévé válhat a Madách Imre tér és a Madách Imre út.

Karakterek

A Károly-körút mentén több nagyobb tér is található, amelyek eltérő karakterrel bírnak. Ilyen az Erzsébet tér, azon belül a Gödör, a Deák tér, illetve a Városháza előtti terület. Ezek mellett kerestük a Madách tér saját arculatát, identitását.

Vízió

A Madách tér olyan, mintha kivágták volna egy sűrű tömbből. Ezért a közelben lévő többi térhez képest határolt, zárt jellege van. Az emberek igényei alapján és a tér meglévő karakteréből kiindulva egy intimebb, a városi zajból való kiszakadást biztosító teret képzeltünk el. Az építészeti vízió a fenyőerdők tisztasága, üressége és nyugalma. Az épület tervezett rendjére a telepített erdők szigorú raszterének mozgalmas képe reagál. A telepített fák által a Madách-kapu monumentális, direkt látványa megszelídül.

Rétegek

A tér több réteg egymásra vetülésével épül fel. Az alapréteget az épület árkádjának oszlopaihoz rendeződő fák szabályos rasztere adja. A kemény rasztert a téren a fűfoltok változó ívei oldják, a padok ezekhez a vonalakhoz igazodnak. Külön rétegként kerülnek rá az elszórt térelemek, asztalok, lámpák stb. A Madách-házak által szétfeszített sűrű erzsébetvárosi tömbbe a Madách téren keresztül juthatunk be, amely egyfajta szűrő és elosztó szerepet kap.

Funkcióelemzés, használat

A Madách téren az árkádok alatt, illetve a Madách úton a földszintről többnyire közfunkció nyílik, ami a jelen helyzetben is képes életet vinni a területre. Ezt olyan erősségnek tartjuk, aminek megtartása fontos szempont. A sokféle kávézó, vendéglátóhely mellett erős a jelenléte az Örkény Színháznak és a Regency Hotelnek is. Fontosnak érezzük, hogy az árkád és a már ott kialakult hangulat a tér rendezése után se veszítse el jelentőségét. Az árkádok kiülős részeinek határára elhelyezett zöldfelületek funkcionális szűrőként működnek, az átjárást nem akadályozzák, de továbbra is megmarad a kávézók által teremtett hangulat. Az alapvetően homogénnek tűnő tér rendezését ezek a határok, a teresedést igénylő funkciók és a szabad átjárás lehetőségének igénye alakították.

Madách-kapu

A tér sarkán a Kiskörút mellett jelenleg egy üresen álló földszinti üzlethelyiség található. Egy Infopont létesítése ideális lehet ezen a helyen, hiszen forgalmas területen található és mindenki számára könnyen elérhető lenne. Az Infopont az érdeklődők, turisták számára útmutatást nyújt a kerületben, területen történő minden kulturális eseményt illetően, illetve helyet ad egy olyan szervezet számára, ami lehetőséget biztosít a civil kezdeményezéssel létrejövő programok szervezéséhez, a tér és a Kapu sokszínű használatához. A Madách-kapu egy hangsúlyos, üres része a térnek, ami lehetőséget biztosít koncertek, kulturális előadások, performanszok, stb. részére. A Madách-kapu ezáltal kulturális szimbólummá, eseménytérré válhat, növelve a hely identitását a városban.

Madách Imre út

A kapu utáni szakasz kialakításánál a fő szempont az út sétány jellegének megteremtése volt. A statikusabb térrel szemben ez dinamikus, a dinamikáját a funkciók által kialakult lüktetésre reagáló lendületes ívek erősítik. Az ívek ezen kívül a Madách Imre út és a Rumbach Sebestyén utca kereszteződésénél kialakult ellentmondást oldják meg azáltal, hogy a gyalogos forgalmat irányítják. A szűkülő, táguló ívek és a zöld területek kisebb térrészeket, pihenőket alakítanak ki. A kapu mellett üresen hagyott tér a rendezvények kialakításának lehetőségét adja. Ha a környéken a parkolási problémák megoldódnak, akkor a Madách Imre út teljes mértékben átadható a gyalogos forgalomnak, köszönhetően a homogén kialakításnak. Azonban a jelen körülmények között a javaslat az, hogy részleges egyirányú autós forgalom maradjon, ami kizárólag a csökkentett számú parkolók megközelítését biztosítja. Egy esetleges vásár, rendezvény esetén az út helyet adhat a kitelepülő építményeknek. A teret és az utat keresztülvágó Asbóth utca kétirányú forgalma a tömb belsejében lévő parkolók megközelítése miatt nélkülözhetetlen.

Egypercesek

A színház előtti részen a burkolatban Örkény István Egyperceseiből válogatott feliratok emelik ki a bejárat helyét. Az Egyperceseknek rövidségükből adódóan lehet jogosultsága egy köztéren. A gyors városi életben a tér szándékolt funkciójából adódóan egy rövid megállás egy rövid kikapcsolódást is jelenthet.

Utcabútorok

A tervezett és kiválasztott utcabútorok anyaghasználatára a rozsdamentes acél és a fa burkolat a jellemző. A térburkolat kisméretű, világos színű, különböző árnyalatú térkövekből, az árkádban az épület pilléreivel kontrasztot alkotó sötét burkolatból áll.

Ütemezhetőség

A tér és az út megújítása egy hosszabb távú fejlődést indíthat el. Az átalakuló részek a tömbbelsőben további fejlesztéseket, az utak, utcák felújítását generálhatják. Azért fontos a Madách tér rendezése, mert a tömbbe nyúló helyzetéből adódóan lehetőséget teremthet, kezdő lökést adhat az egész tömb, illetve Erzsébetváros számára úgy, hogy nemcsak a peremterületek, hanem a belső, elzártabb részek is be tudnak kapcsolódni a folyamatba.


A Bíráló Bizottság értékelése – I. díjat nyert, 4. sorszámú pályázat

A pályamű a Madách tér és Madách út (sétány) térsorozatát eltérő karakterű terek összefüggő láncolataként fogja fel, képzeletben rokonítva a területre oly jellemző udvar-tér sorozatokhoz. Ezzel a gesztussal mintegy megőrzi, sőt erősíti a térség genius loci-ját. A tér-sorozat gondolatában továbblép és kitekint a Károly körúton túlra is, s ebben a tér-rendszerben keresi a Madách tér helyét. Ennek helyét és karakterét az épített környezetet ellenpontozó, sűrűn, de raszterben telepített fák rendszerével találja meg. Ez az „alapréteg” ugyanakkor elsősorban vizuális elkülönülést jelent, hiszen a tér az alapsíkon több irányban is átjárható marad a szabálytalanul elhelyezett fűfoltok és padok sora között. A fűfoltok gondos elhelyezése biztosítja azt is, hogy az árkádok alatti funkciók kedvező, jól definiált előteret kaphassanak. A Madách kapu úgy válik kiemelt esemény-térré, hogy nem zavarja a korábbiakban említett térsorozat elemei közötti kapcsolatot. A kapun túl a térsorozat irányított térsávok rendszerében folytatódik, de itt is a térhez hasonló elemek jelennek meg másfajta elrendezésben. A térsorozat így egyszerre karakteres és elemeiben mégis változó. A sűrűn elhelyezett fák világa ebben a rendszerben úgy oldja a VII. kerület zöldterület-hiányát, hogy közben megőrzi a városi tér jellegét. A műleírásban is említett térrétegek harmonikusan illeszkednek egymáshoz. Utcabútorai, világítótestjei, burkolatai harmonikusan illeszkednek a vázolt rendszerhez. A teret övező forgalmi rend átalakítása a realitások talaján marad. A pályamű olyan javaslatot tesz le, amely úgy valósítható meg, hogy valódi értéket ad hozzá a meglévő épületegyütteshez.